Kerkelijk bureau

Openingstijden

Het kerkelijk bureau is gevestigd aan de:
Prins Herndriklaan 14 (Bethelkerk).
Het kerkelijk bureau is geopend:
woensdag van 09:00 to 12:00 uur.
tel. 0223 - 620800
E-mail :
kerkelijkbureau@
pkndenhelder.nl


Financiƫn PGDH

Baten en Lasten Protestantse Gemeente te Den Helder
  begroting begroting rekening rekening
  2018 2017 2016 2015
BATEN
Vrijwillige bijdragen 275.000 280.000 283.860 293.480
Renten/dividenden 9.000 12.500 8.879 14.153
Collecten/Giften 21.000 21.000 20.628 22.903
Solidariteitskas 6.500 7.000 6.335 7.085
Opbrengst oud papier 1.400 1.000 1.386 1.338
Inkomsten kerkblad (saldo) - 1.500 - 1.726
Gerealiseerde koerswinst - - 24.606 -
Overige opbrengsten 1.000 1.000 - 230
       
Totaal 313.900 324.000 345.694 340.915
       
LASTEN
Bijdrage sectiekassen CvK * 22.790 21.601 20.246
Bijdrage beheers commissie secties CvK 45.000 27.570 19.676 23.687
Bijdrage Vorming en Toerusting 850 850 154 935
Kosten beheer en administratie 5.050 4.500 6.929 5.386
Traktement predikanten 166.450 221.205 215.987 219.245
Preekvoorziening 9.000 - 11.464 -
Overige kosten predikanten/pastoraat 38.395 - 2.290 1.705
Kosten Jeugdwerk 2.500 2.500 - -
Kerkrentmeesterlijk Quotum 14.500 15.500 15.059 15.944
Bijdrage Solidariteitskas / Classis / Raad v. Kerken 7.400 7.850 7.576 7.975
Salarissen en vergoedingen 36.475 36.475 45.900 61.352
Kosten kerkblad (saldo) 6.000 - 5.899 -
Afdracht door te zenden collecten 3.000 3.000 2.737 3.409
Overige lasten 1.850 1.850 2.254 341
 
Totaal 336.470 344.090 357.526 360.225
 
Saldo baten en lasten -22.570 -20.090 -11.832 -19.310
* wijkkas en beheer zijn samengevoegd en onder gebracht bij de beheers commissies