Diaconale bijdragen 2021

10 maart 2021

Extra ondersteuning door het college van Diakenen

Het college van Diakenen heeft op haar begroting 2021 als bijdrage aan plaatselijke, regionale en wereldwijde diaconale projecten een bedrag van €34.950,- opgenomen.

Zoals u wellicht weet worden de diaconale gelden die door het college worden beheerd, voor een deel belegd in aandelen. Ondanks maar misschien ook wel dankzij de coronacrisis zijn de rendementen over het jaar 2020 hoger uitgevallen dan was voorzien. Om die reden is er dan ook de financiële armslag om boven de in de begroting genoemde doelen een extra ondersteuning te geven. Op haar vergadering van 8 maart jl. heeft het college ingestemd met deze extra ondersteuning aan een aantal doelen dichtbij en veraf voor een totaal bedrag van €9.500,-. Dit betekent dat het totale bedrag bestemd voor diaconale doeleinden is verhoogd tot €44.450,-.

Diaconale projecten plaatselijk:
  
Vluchtelingenwerk, Voedselbank, St. Present, IVC, Inloophuis Marsdiepstraat, Odensehuis, Leger des Heils Den Helder, Project ‘Ineke in Uganda’.

€ 11.450,00
Inlia, Lutherse vrouwenbond€ 725,00
Nog nader in het lopende jaar te bepalen projecten in het kader van Armoedebestrijding en Ouderhulp€ 4.000,00€ 16.175,00
Diaconale projecten regionaal:
o.a.: St. Exodus, Sensoor, Zeemanscentrale, Drugspastoraat, Vrouwenpastoraat seksueel geweld.€ 2.475,00
Diaconaal plaatselijk werk:
o.a.: Maatschappelijk werk, Schuldhulpverlening, Ouderenwerk.€ 6.800,00
Diaconaal wereldwijd:
o.a.: Kerk in Actie, SOS Kinderdorpen, Wereldkinderen€ 9.500,00
TOTAAL€ 34.950,00
BestemmingBedrag
Stichting Hart voor Haïti; aanvulling op spaarresultaat door gemeenteleden PGDH € 1.000,00
Kerk in Actie; aanvulling opbrengst collecte, doel: Bangladesh€ 500,00
Kerk in Actie; aanvulling opbrengst collecte, doel: Ethiopië€ 500,00
Project Stichting Learning for all. Ineke in Uganda (lokaal)€ 1.000,00
Project Jeugdhuis Indonesië fam. Kramer (lokaal)€ 1.000,00
Kerk in Actie 40dagen project, doel: Moldavië€ 500,00
Kerk in Actie 40dagen project, doel: Ghana€ 500,00
Kerk in Actie 40dagen project, doel: Indonesië€ 500,00
Kerk in Actie 40dagen project, doel: Zuid-Afrika€ 500,00
Kerk in Actie 40dagen project, doel: Libanon€ 500,00
Kerk in Actie 40dagen project, doel: Colombia€ 500,00
Stichting Present Den Helder (lokaal)€ 1.000,00
Inloophuis Marsdiepstraat Den Helder, t.b.v. mensen met een levensbedreigende ziekte en hun verwanten. € 250,00
Odensehuis Den Helder, voor mensen met beginnende klachten van geheugenstoornis en dementie en hun naasten.€ 250,00
Leger des Heils Den Helder, bijdrage 2x maandhuur pand tbv kledingwinkel aan de Vismarkt. Winkel is gesloten t.g.v. corona lockdown€ 1.000,00
TOTAAL€ 9.500,00