Nieuwsbrief_PGDH26062022.

Vredeskerk Protestantse Gemeente Den Helder

Zondag 26 juni 2022

Voorganger : Ds. Willemien Keuning

Organist     : Bauke Klootwijk

 

Wanneer de organist het intredelied inzet, komen de predikant, ouderling en diaken binnen en gaan allen staan.

            Intredelied: 282, 1

Aansteken van de Tafelkaarsen

Votum en groet

Onze hulp is de Naam van de Eeuwige

die sprak: Licht!

en het werd licht,

die zag dat het goed was.

Allen: Gezegend het werk van zijn handen.

 

Vrede en vriendschap

van God – Ik zal er zijn

van Jezus – hebt elkander lief

door de kracht van de Geest die ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde.

Allen: Amen.

  allen gaan zitten

            Lied 282, 2

 Kyriëgebeden, beantwoord met

            Lied 301k, I voorganger. II allen

            Gloria: Lied 304

Dienst van het Woord

Groet

  1. De Heer zij met u
  2. Ook met u zij de Heer

Gebed bij de opening van de Schriften: Lied 944, 1,2,3

Met der kinderen:

  • Kinderlied
  • Het verhaal van Filippus
  • Kindernevendienst

Lezing uit Psalm 1

            Lied 653, 1

Lezing uit het Evangelie naar Johannes 4, 5-30 

            Lied 653, 3,7

Overweging

Stilte

            Orgelspel

Eventueel afkondigingen door de ouderling van dienst, in ieder geval bij een overlijden. In dat geval wordt daarna gezongen: Lied 961 (2x)

Dienst van gebeden en gaven.

Gebeden

Stilte

Onze Vader, Lied 369b

Allen gaan staan

            Lied 825, 1,4

Zending en zegen, beantwoordt met

            Lied 825, 7