Nieuwsbrief buiten de Linie

09/01/2019

24 maart 2019. 3de zondag van de 40 dagen,

kleur: paars

Wilt u de aanvangstijd van de kerkdiensten weten klik hier

Hartelijke welkom op deze zondag waarin pastor A. Martens voorgaat en het orgel wordt bespeeld door dhr. H. Ellermeijer. Deze kerkdienst zal woerden uitgezonden door de LOS.

Bloemengroet

De bloemen gaan deze zondag, als bemoediging met een hartelijke groet naar mevr. T. Kramer-Bais. Als u de bloemen naar haar wilt brengen, kunt u dit laten weten aan de ouderling van dienst.

Kerkdiensten

Woensdag 27 maart: Vredeskerk, vesper i.v.m. de 40 dagentijd, aanvang: 19.00 uur.

Vrijdag 29 maart:      Golfstroom, pastor A. Martens, aanvang: 10.00 uur

Zondag 31 maart:     Johanneskapel, ds. A.R. de Meij Mecima.

bestemming collectes

 1ste collecte

24 maart

Kerk in Actie

31 maart 

Kerk in Actie

2de collecte

 

Kerk

 

Kerk

3de collecte

 

Wijk

 

Missionair

24 maart, Kerk in Actie (Kinderen in de knel) Stop kinderarbeid in India

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs.  We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Collecteer mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

31 maart, Missionair Pionieren rond zingevingsvraagstukken

Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals kliederkerken, pioniersplekken en monastieke initiatieven. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met onze medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op dit moment zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar de kerk gaan. In Rotterdam bijvoorbeeld is in de vergrijzende wijk Slinge de pioniersplek Seinpost Slinge gestart, een multiculturele gemeenschap waar vooral ‘nieuwkomers’ of mensen met een andere culturele achtergrond een geestelijk onderdak vinden. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Collecteer mee, zodat de komende jaren nog meer nieuwe initiatieven van start kunnen gaan om als kerk weer zichtbaar aanwezig te zijn in Nederland.

Lief en leed

  • Steuntje in de rug

Als ú iemand weet die wel een steuntje in de rug kan gebruiken middels een bloemetje of een kaart, laat het even weten aan dhr. P. Versluis, tel.nr. 631615, scriba-jkvk@pkndenhelder.nl

  • Vakantie pastor Martens.

Van 25 t/m 31 maart is pastor Martens op vakantie. Voor dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met mw. Weijling en/of dhr. Biersteker

  •  Paasgroetenactie

Op zondag 17 en 24 maart kunt u een paasgroet versturen. De kaarten zijn verkrijgbaar in de hal van de kerken en kosten € 1,- per stuk. U kunt ze voorzien van een persoonlijke groet. De dubbele kaart die wordt verstuurd, geeft de gedetineerde de gelegenheid om zelf ook een Paasgroet te versturen.

  • Vorming en Toerusting

Barth – Bonhoeffer – en de oecumene. Op woensdag 3 april  geeft dr. Douwe Visser uit Harlingen een lezing over dit onderwerp. De avond begint na de vesper, om 19.45 uur, in de Vredeskerk.                                                                     

Het verhaal gaat verder……….  (in de Vredeskerk, donderdagmorgen van 10.00 – 11.30 u) Gelezen wordt ”Het verhaal gaat” van ds. N. ter Linden. Volgende bijeenkomst: 28 maart.

“Sacrale dans”  (maandagavond om 19.30 u in de Johanneskapel)

Er is weer een nieuwe serie van de Sacrale dans, 18 maart, 1, 15 en 29 april.

De kosten zijn 7 euro per keer, als men in een keer betaalt 30 euro. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Informatie en opgave bij Mevr. Marleen Weijling (m.vries10@kpnplanet.nl, 0223-625366)

  • Bloemschikking van de veertigdagentijd.

Op de eerste zondag hoorden we over de verleiding en verzoeking.

Als symbool van verleiding zien we de prachtige bloemen – zij schitteren boven de stenen en het zand van de woestijn.

Op deze tweede zondag zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt de leefregels. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden. In de schikking zien we de witte amaryllis al bewijs daarvan. De Paarse bloemen staan voor de bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden, maar wel mee te nemen in het denken en doen.