Nieuwsbrief buiten de Linie

9 juni 2019

 

aanvangstijd de kerkdiensten: klik hier

 

                                                     

 

Vredeskerk, 16 februari 2020, zesde zondag na Epifanie. Kleur: groen 

 

Ds. Roel de Meij Mecima is de voorganger en het orgel wordt bespeeld door Bauke Klootwijk.

 

Bloemengroet

De bloemen gaan deze zondag, als groet en bemoediging van de gemeente naar Mw. B. Douma-Koopmans.

 

Kerkdiensten

23 februari:      Stadsbrede dienst in de Bethelkerk, ds. A.R. de Meij Mecima.

Bevestiging en afscheid van ambtsdragers.

 

Bestemming collectes

 1ste 16 februari. Kerk in Actie 23 februari. Kerk in Actie
2de Kerk Kerk
3de Jeugdwerk Wijkwerk

Collecte Kerk in Actie – Landbouw Kameroen, zondag 16 februari. 1ste collecte

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Steun de bevolking in dit extreem kwetsbare gebied met uw collecte.

Collecte Kerk in Actie – Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren. Zondag 23-02-2020, 1ste collecte

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie niet gedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die niet gedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing.

 

  • Steuntje in de rug.

Als ú iemand weet die wel een steuntje in de rug kan gebruiken met een bloemetje of een kaart, laat het even weten aan dhr. P. Versluis, tel.nr. 631615, scriba-jkvk@pkndenhelder.nl

 

 Voor en uit de gemeente stadsbreed.

  •  Bevestiging en afscheid ambtsdragers, redactie Eén

In de (grote) kerkenraad van 29 januari is de heer A. Bosschaart, Praamstraat 18 gekozen voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester.

Hij zal toetreden tot het college van kerkrentmeesters (CvK) met een zittingsduur van 4 jaar. We dragen zijn naam aan de gemeente voor om haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op zijn bevestiging.

Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de gekozene kunnen door stemgerechtigden worden ingebracht en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend. Indien geen bezwaren zijn ingebracht of de ingebrachte bezwaren ongegrond zijn bevonden zal de bevestiging plaats vinden in de stadsbrede dienst op 23 februari in de Bethelkerk. In deze dienst wordt afscheid van mw. M. Dekker, ouderling en van de redactie van het kerkblad Eén.

Namens de kerkenraad, T.C. Boerman, scriba

 

  • Inzameling postzegels enz. voor Kerk in Actie

Hartelijk dank voor alle postzegels en kaarten die sinds het vorige bericht op de nieuwsbrieven zijn ingeleverd.

Er blijkt nog steeds onduidelijkheid te bestaan over wat er ingeleverd kan worden. Daarom nog eens een keer een lijstje:

Postzegels (buitenlandse en van PostNL), geboortekaartjes, ansichtkaarten, mét postzegel (postzegel er niet afscheuren), zelfgemaakte/knutselkaarten, kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind, Stichting Kinderpostzegels, in alle maten en vormen, -Maar ook cartridges, toners, mobieltjes en oud geld zijn welkom.

Er staan dozen enz. in de hal van de kerken waar e.e.a. in kan worden verzameld. Voor meer informatie, of spullen ophalen, bellen met Femmie Kints, 0227-591156.

 

  • Vorming en Toerusting

“Sacrale dans”  (maandagavond om 19.30 u in de Johanneskapel)

Op 2 maart start een nieuwe serie Sacrale dans, onder leiding van Mevr. Shanti Schukking.  De volgende data zijn: 16 en 30 maart, 20 april en 11 mei. De kosten zijn 7 euro per keer; 30 euro als men in een keer betaalt. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom, dus komt u gerust een avond op proef! Informatie en opgave bij mw. Marleen Weijling (m.vries10@kpnplanet.nl,) Let op: de datums zijn gewijzigd t.o.v. eerdere berichten over deze nieuwe serie!

 

Geloofsgesprek met pastor André Martens

Pastor André Martens verzorgt een geloofsgesprek tijdens de inloopochtend in de Bethelkerk. Om 10 uur wordt begonnen met koffie. De inloop duurt tot uiterlijk 11.30 uur. Aan de orde komen o.a. de volgende onderwerpen: De Bijbel en ouder worden; Bidden, waarom en hoe? ; Is er meer?  Een ieder is  van harte uitgenodigd! De geplande bijeenkomst op woensdag 4 maart komt i.v.m. een cursus van pastor Martens te vervallen. De overige data : 1/4, 6/5, 3/6 en 1/7 gaan wel gewoon door.