Nieuwsbrief en liturgie Buiten de Linie

18 maart 2020

 

 

                                                     

12 juli 2020, zesde zondag na Pinksteren

Kleur: groen.

 

Hoor mij Heer, als ik tot u roep.

Verstoot mij niet, verlaat mij niet, God mijn behoud (psalm 27: 7a, 9b)

 

Hartelijk welkom in de vredeskerk. Onze voorganger in deze dienst is Roel de Meij Mecima.

Het orgel wordt bespeeld door Bauke Klootwijk.

 

    Liturgie:  Kerkdienst 12 juli 2020 VK

 

Bloemengroet

De bloemen gaan deze zondag, als groet en bemoediging van de gemeente naar Dhr. S. Krist, na een operatie is hij weer thuis voor verder herstel.

 

Kerkdiensten.

19 juli: aanvang 09.30 uur: Vredeskerk,  ds. Roel de Meij Mecima.

26 juli: aanvang 09.30 uur: Vredeskerk,  ds. Roel de Meij Mecima.

 

Nieuws uit de Johanneskapel/Vredeskerk.

 

Van de predikant

Nu de dagen weer vervuld zijn dat wij kerken mogen wil ik als predikant graag mijn waardering uitspreken voor de inzet van gemeenteleden, vrijwilligers en ambtsdragers in de afgelopen ‘corona-maanden’. Voor mij als predikant waren het vreemde maanden. Geen gewone kerkdiensten meer, nauwelijks ontmoetingen. Daartegenover staan de telefoongesprekken die ik heb gevoerd met gemeenteleden en de one-line-diensten in de Bethelkerk die door velen werden gezien en beluisterd.

Belangrijk vind ik ook om te melden dat wij als gemeente het omzien naar elkaar in woord en daad hebben gepraktiseerd. Kaartjes, telefoontjes, mailtjes, balkon- en raambezoeken en vooral aandacht hebben voor mensen die door het corona-gebeuren in een isolement dreigden te raken. Waarschijnlijk is er nog veel meer in stilte gedaan waarvan wij niet weten. En dat is goed.

Nu wij weer mogen kerken en waarschijnlijk straks ook weer mogen zingen in de kerk blijft voorzichtigheid geboden. Het virus mag dan in ons land behoorlijk zijn ingedamd, maar wereldwijd gaat het nog steeds rond. Het is van belang dat we zorgvuldig en met wijsheid met elkaar omgaan. Dit alles mogen wij doen tot eer van God en tot heil van de wereld.

 

Zingen tijdens de kerkdienst

Sinds 1 juli is zang als onderdeel van godsdienst en levensovertuiging weer toegestaan, mits de RIVM-richtlijnen worden opgevolgd. Met behulp van een online rekenmodule is te zien of de Vredeskerk geschikt is om te zingen. Woensdag 15 juli vergadert de sectieraad en zij zal aan de hand van de uitkomsten van de rekenmodule bepalen of vanaf 19 juli 2020 weer kan worden gezongen.

 

Camera’s in de Vredeskerk

In de kerkdienst van zondag 5 juli liet de techniek ons in de steek. Maar dankzij de noeste arbeid van dhr. Wim Bouw is dit opgelost en is het mogelijk om de kerkdienst

via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10208 te beluisteren/bekijken. De volgende stap zal zijn dat de dienst ook via YouTube zal zijn te volgen. Zodra dat is geregeld, hoort u van mij.

De definitieve camera’s zijn besteld en zodra deze binnen zijn, worden ze geplaatst inclusief de apparatuur om de camera’s te bedienen. Zoals met alles geldt ook hier: ‘vele handen maken licht werk’ en daarom herhaal ik de oproep: wanneer het u leuk lijkt om zo nu en dan ook eens ‘achter de knoppen’ te zitten, kunt u zich bij mij (Pieter Versluis, tel.nr. 631615) aanmelden.

 

Voedselbank

Nu de kerkdiensten in de Vredeskerk weer worden gehouden, willen we ook de draad voor wat betreft het inzamelen voor de Voedselbank weer oppakken. Het krat zal bij de ingang worden gezet, en vooral houdbare voedingswaren zoals koffie, thee, rijst en conserveren worden op prijs gesteld. Maar ook wasmiddelen en persoonlijke verzorgingsmiddelen zullen in dankbaarheid worden aanvaard.

 

bestemming collectes

 1ste 12 juli Diaconie 19 juli Diaconie
2de Kerk Kerk
3de Wijkwerk Jeugdwerk

 

Collecteren.

Omdat we nog niet kunnen collecteren in de eredienst staat er bij de uitgang een mandje waarin u uw bijdrage kunt deponeren. De opbrengst wordt eerlijk over de drie doelen verdeeld. Maar het natuurlijk nog steeds mogelijk om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.

Dit kan op de volgende manieren: Direct overschrijven op de hieronder vermelde IBAN nummers:

Voor de kerk: NL22 RABO 0373 7352 27 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Den Helder

Voor de diaconie: NL66 RABO 0373 7402 55 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Den Helder

 

Ook is het mogelijk dit te doen via onze website: https://www.pkndenhelder.nl Door te klikken op de collectezak komt u op de website van de SKG die handelt dit soort zaken af voor de Protestantse Gemeente Den Helder (oa ook kerkbalans).

 

Het college van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen zijn u zeer dankbaar voor uw bijdrage.