Taakgroep Vorming en Toerusting

2 oktober 2018

De taakgroep V&T houdt zich bezig met:

  • Vorming: gericht op de eigen houding en keuzes van gemeenteleden. Mensen kunnen komen tot een beter begrip van zichzelf en groeien in de persoonlijke geloofsbeleving. Vorming met het in gang zetten van een leerproces en persoonlijke verrijking.
  • Toerusting: hierbij wordt het accent gelegd op het functioneren van gemeenteleden in bepaalde taken binnen de gemeente (ambtsdragers, contactpersonen, catecheten. kinderkringbegeleiding, jongerenwerk etc.). Bij toerusting gaat het om gerichte bagage om beter in staat te zin onze taken in wereld uit te voeren. In beide gevallen gaat het er ook om elkaar (op een ongedwongen manier) te ontmoeten en elkaar nader te leren kennen.

De taakgroep V&T bestaat uit gemeenteleden van de secties te weten:
ds. R.M. de Meij Mecima (sectie buiten de linie) tel. 0223 693154
mevr. M. Weijling (sectie buiten de linie) tel. 0223 625366
mevr. G. Haaksma (sectie binnen de linie) tel. 0223 623781
mevr. E. Brinkman (sectie binnen de linie) tel. 0223 680331

De taakgroep komt ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast vindt er ongeveer 2 keer per jaar overleg plaats met de dominees uit de diverse secties/ gemeentes. De taakgroep V&T stelt op basis van geïnventariseerde behoeftes, expertise van de diverse predikanten en aanbod zowel vanuit de gemeentes/ secties als daarbuiten een globaal jaarplan vast dat gedurende het jaar op basis van evaluatie van de activiteiten en actualiteiten wordt aangepast dan wel uitgebreid.
Voorbeelden van activiteiten die vanuit de taakgroep V&T worden geïnitieerd zijn: filmavonden, liedboekbijeenkomsten, diverse gespreksgroepen op basis van boeken, thema’s of leeftijden, sacrale dans, bezoeken aan religieuze gebouwen en/ of tentoonstellingen.
Gelieerd aan V&T en georganiseerd door een specifieke werkgroep zijn de “Preken van de Leek”. In de “Preek van de Leek” worden mensen met ‘bewezen preekpotentie’ gevraagd de kansel in een kerk te beklimmen. Weliswaar zijn deze leken gewend om en publiek op te treden, maar zij zullen zich kwetsbaar moeten durven opstellen. Ze spreken niet vanuit hun functie of verantwoordelijkheid, maar vanuit hun persoonlijke drive.