Gemeente-avond op woensdag 7 december 2022

Kort verslag van de gemeente-avond op woensdag 7 december 2022 in de Vredeskerk

Nadat een van de nieuwe voorzitters van de kerkenraad, Michel Bakelaar, zich heeft voorgesteld, vraagt hij
aandacht voor:

-de posters betr. activiteiten in de gemeente,
-gezamenlijke maaltijden voor kerkenraad en incidentele maaltijden voor de gemeente (na de kerkdienst),
-en een oproep betr. vervoer naar de kerkdiensten, zowel mensen die vervoer nodig hebben als chauffeurs, die ruimte over hebben in hun auto, worden verzocht dit te melden bij Patricia de Lange.

Daarna geeft hij het woord aan ds. Wim Andel voor de opening.

Ds. Andel opent de avond met het lezen van Marcus 13: 33 – 37 en met gebed om een zegen voor deze avond.
De andere nieuwe voorzitter van de kerkenraad, Frieda Lindeman, stelt zich voor en geeft het woord aan ds.Geertje de Vries. Ds. De Vries vervult sinds kort samen met haar echtgenoot, ds. Evert Van Leersum, een predikantsplaats (50/50) op Texel. Zij zal per 1 januari 2023 ds. Lettie Oosterhof opvolgen als ambulant predikant, voornamelijk in de wijk rond de Vredeskerk. Ds. Oosterhof was deze avond helaas verhinderd om aanwezig te zijn en afscheid te nemen.

Ds. Andel gaat vervolgens in op de missionaire functie van de kerk en er is opnieuw aandacht voor de liedcultuur in onze kerkelijke gemeente. Tijdens de vorige gemeente-avond kon men op ‘geeltjes’ (plakbriefjes) aangeven welke ideeën men heeft over de liedcultuur. Hier werd vermeld:

-Mix van liederen, oud en nieuw door elkaar,
-Zorg voor variatie; geraakt worden is voor iedereen verschillend,
-Niet kiezen voor één soort liederen, maar mixen. Meer gebruik maken van diverse instrumenten.

Maar ook: -Geen goede herinneringen aan Opwekkingsliederen,

-Liever geen engels-talige liederen,
-Nieuwe liturgie!  Alles op de schop en samen opnieuw beginnen!

En dan nog een vraag: Wie wil meedenken en meedoen aan het werken aan missionaire activiteiten en aan het toewerken naar een missionaire gemeente met een kerkgebouw dat daarvoor geschikt is?
En wat zou uw/jouw bijdrage kunnen zijn?
Ds. Andel wordt door Frieda hartelijk bedankt voor al zijn werk als interim-predikant in onze gemeente en aan het meewerken aan het eenwordingsproces.

Namens het College van Kerkrentmeesters (CvK) geeft penningmeester André van Toly Wilson een toelichting op de begroting voor 2023. Er is de laatste jaren een structureel tekort, o.a. veroorzaakt door een lager ledental. Tevens spelen hogere kosten voor het pastoraat en sinds dit jaar de forse energiekosten daarbij een rol. Het CvK vraagt iedereen mee te denken over hoe te snijden in de kosten. Eigenlijk zou men graag zien, dat een groepje gemeenteleden, met allerlei praktische kennis, hiermee aan het werk gaat.

PAUZE In plaats van koffiedrinken: Iedereen naar de posters en vertegenwoordigers van de werkgroepen om ideeën op geeltjes te schrijven of zich aan te melden voor hulp bij allerlei activiteiten!

Ab Renes geeft, als voorzitter van de gebouwencommissie, een overzicht van de laatste belevenissen van de commissie. Intussen is door een bureau uitgerekend wat de kosten zullen zijn voor verbouw/renovatie en duurzaam maken van onze kerkgebouwen. Voor de Vredeskerk was dit nog niet helemaal doorgerekend, maar duidelijk is wel, dat het voor allebei de kerkgebouwen een forse investering zal vergen. Er is nog steeds contact met de Woningstichting over de Nicolaaskerk. Een plattegrond laat zien wat er in die kerk allemaal mogelijk is.
Wordt vervolgd.

Michel Bakelaar bedankt Ab voor al het werk  en geeft ds. Andel het woord, die voor de sluiting van de avond het zingen van Lied 248 heeft gekozen. En hij wenst ons een goede en gezegende toekomst!

Was u niet in de gelegenheid deze avond bij te wonen en zou u, nu u dit leest, best willen helpen bij activiteiten, meedenken enz., meldt u dit dan bij een kerkenraadslid, of bij mij.

Hartelijke groet,

Femmie Kints, scriba

Klik bij onderstaande foto op < of > om de andere foto’s te bekijken

previous arrow
Gem_0003
Gem_0006
Gem_0009
Gem_0016
Gem_0018
Gem_0021
Gem_0023
Gem_0038
Gem_0045
Gem_0057
Gem_0063
Penning2
Gem_0067
Gem_0069
Gem_0072
Gem_0075
Gem_0077
Gem_0085
Gem_0088
Gem_0094
Gem_0099
Gem_0102
Gem_0106
next arrow