Programma Vorming en Toerusting

30 augustus 2019

vuurtorenPogramma 2019 – 2020

Sacrale dans (Johanneskapel, om de week, op maandagavond)
De 1e avond is op 30/9, van 18:30 u – 21:30 u. Volgende data: 14 en 28 okt, 11 en 25 nov.

Op zondag 8 september kunt u onder leiding van ds. Wilma van Rijn een meditatieve wandeling maken.

Aan de hand de ‘Emmaus-Wandeling’ methode gaan duo’s wandelend met elkaar in gesprek.
Ook is er ruimte voor de stilte, bewustwording, besef dat Christus met ons meeloopt.

Gestart wordt vanaf de Helderse Vallei, om 15.00 u. De wandeling duurt ongeveer een uur.

Op woensdagavond 2 oktober komt Marleen Anthonissen-van der Louw (uitgezonden door Kerk in Actie naar Israël) een lezing houden in de Vredeskerk. Zij was pastoraal medewerker in de Redeemer Church en haar man was tot zijn overlijden docent op een universiteit bij Bethlehem en gaf ook kansarme Palestijnen les in Engels. De familie onderhield contact met zowel Israëlische als Palestijnse mensen.
Vredeskerk, aanvang 19:30 u.

Ruimte om te vieren – liturgie en kerkmuziek
In het kader van liturgie en kerkmuziek hebben wij ds. Sytze de Vries, bekend van vele kerkliederen en vertalingen van Anglican Hymns bereid gevonden om een avond te verzorgen in de Veertigdagentijd.

0-0-0

Onder leiding van ds. Roel de Meij Mecima staan de volgende gespreksgroepen:

Bijbels Leerhuis – Kijk op geloof (Vredeskerk, dinsdagavond 19:30 uur – 21 130 uur)
Uitgangspunt is het boekje van Henri Veldhuis, Kijk op geloof. Christelijk geloof uitgelegd. Daarnaast zullen ook uitstapjes gemaakt worden naar het opnieuw uitgegeven Bijbels ABC van dr. K. H. Miskotte en komen andere belangrijk theologen aan de orde. De data zijn: 24/9, 29/10 en 26/11/’19 – 28/1, 25/2, 24/3, 28/4 en 26/5/’20 Nieuwkomers zijn van harte welkom!

Het verhaal gaat verder …….. (in de Vredeskerk, do.mo. 10:00 uur- 11:30 uur)
We gaan weer verder met het lezen en overdenken van de boeken van ds. Nico ter Linden, “Het verhaal gaat”. Iedereen die op donderdagmorgen wil meelezen en meepraten is van harte welkom. Dat geldt voor hen die al jaren o.l.v. van ds. Oosterhoff deze kring hebben gevolgd, maar ook nieuwkomers zijn van harte welkom om zich aan te sluiten. Deze kring wordt om de veertien dagen gehouden. De data in 2019 zijn: 3, 17 en 31/10; 14 en 28/11; 12/12.

God en het geweld in het Oude Testament (dinsdagmiddag 14:30 u – 16:00 u)
Naar aanleiding van vragen uit de gemeente hoe nu zit met God en het geweld in het Oude Testament wordt hierover een gesprekskring/leerhuis gehouden om deze ‘beruchte’ verhalen en teksten uit het Oude Testament nader te bekijken. Deze kring wordt waarschijnlijk in de Johanneskapel gehouden. De data en tijd: 1, 8, 22 en 29/10; 26/11.

Voor het voorjaar van 2020 is voorlopig het volgende onderwerp vastgesteld:

Bonhoeffer 75 – Door goede machten ……. ..
Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer werd terechtgesteld. ln zijn laatste jaren schreef hij in de gevangenis brieven, gedichten en gebeden. Er is een werkschrift uitgegeven met tekst, gedichten en gebeden in gevangenschap. Dit werkschrift kost 6 2,00 per stuk en kan dus heel goed worden aangeschaft. Data en tijdstip worden t.z.t. bekend gemaakt.
Voor bovengenoemde V&T kunt u contact opnemen met Ds. Roel de Meij Mecima, telefoon 0223-693154,
e-mail: predikant-jkvk@pkndenhelder.nl

Verwacht
Rouw op je dak – rondom verlies en verdriet
Ook in onze gemeente zijn er mensen die geconfronteerd worden met het verlies van een dierbare. Dit kan gebeuren doordat iemand op hoge leeftijd komt te overlijden al dan niet na een kort of langdurig ziekbed. Dit kan gebeuren doordat iemand op jongere leeftijd plotseling overlijdt door ziekte
of ongeval. Dit kan gebeuren doordat iemand na een lange periode van depressiviteit het leven zelf beëindigt.
ln al deze gevallen is er sprake van (groot) verdriet en ieder mens gaat daar weer anders mee om. Toch kan het soms goed en behulpzaam zijn als mensen in groepsverband daarover met elkaar kunnen spreken.
De bekende theatermaker, pastor en stervensbegeleider Jos Brink heeft daarover een boekje geschreven getiteld: ‘ROUW OP JE DAK Verder leven na de dood van een dierbare’.
Dit boekje vormt het uitgangspunt voor één of meerdere gesprekgroepen die ik wil houden voor mensen die moeten verder leven na de dood van een dierbare. lk denk hierbij aan mensen die kort geleden iemand hebben verloren, maar ook aan mensen die langere tijd geleden iemand zijn kwijt
geraakt en daar nog steeds (heel begrijpelijk) verdriet over hebben.
Als u hiervoor belangstelling heeft verzoek ik u contact op te nemen met mij of één van de pastoraal coördinatoren Rens Biersteker of Marleen Weijling. Aan de hand van de aanmeldingen worden verdere afspraken gemaakt en data en plaats van samenkomst bepaald.
Rens Biersteker 634679 debiersteker@quicknet.nl
Ds. Roel de Meij Mecima 693154 predikant-jkvk@pkndenhelder.nl
Marleen Weijling-de Vries 625366 m.vries10@kpnplanet.nl
Ds. Roel de Meij Mecima

0-0-0

 

Ds. Wilma van Rijn begeleidt dit seizoen een aantal gespreksgroepen:

Meditatieve wandelingen.
Op zondag 8 september kunt u onder leiding van ds. Wilma van Rijn een meditatieve wandeling maken.
Aan de hand de ‘Emmaus-Wandeling’ methode gaan duo’s wandelend met elkaar in gesprek.
Ook is er ruimte voor de stilte, bewustwording, besef dat Christus met ons meeloopt.
Gestart wordt vanaf de Helderse Vallei, om 15.00 u. De wandeling duurt ongeveer een uur.

Liberaal Christendom
In januari 2020 start o.l.v. ds. Wilma van Rijn een gespreksgroep over het boek: “Liberaal Christendom”.
ln 2017 verscheen het boek ‘Liberaal Christendom’. Een boek bestemd voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe wegen in denken en geloven. Een weg vinden waarin oude zekerheden en waarheden niet altijd meer beantwoorden aan de vragen van nu. In Liberaal Christendom wordt door
verschillende protestantse theologen gezocht naar nieuwe antwoorden op een onorthodoxe, open en vrijmoedige wijze.
In januari zullen we met elkaar nadenken over onze eigen vragen en bezinnen over de nieuwe inzichten die ‘Liberaal Christendom’ ons aanreikt.
De avonden zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in kritische vragen stellen over de Bijbel, het geloof en op zoek is naar nieuwe woorden en beelden. Het boek is onder andere via bol.com te bestellen.

Ook staat de 30+ gespreksgroep onder haar leiding.

0-0-0

 

Ook in het nieuwe seizoen gaat de groep Sacrale dans weer van start en u bent van harte uitgenodigd om mee te doen! Hierbij iets meer over deze groep:

Al een aantal keren hebben we in een kerkdienst mogen dansen, zodat een groot aantal gemeenteleden met eigen ogen heeft kunnen zien wat sacrale dans is. Helaas is het in een kerkdienst- opstelling niet mogelijk om in een kring te dansen wat wij normaal doen. In het midden staat een bloemstuk opgesteld met vaak daarom heen wat lichtjes. We beginnen zittend in een kring om even tot rust te komen, het thema van de dansavond wordt uitgelegd en daarna worden de stoelen stil aan de kant gezet zodat we kunnen gaan dansen. Soms is het op heel ingetogen muziek, maar het kan ook vrolijke muziek zijn.

 

Plaats:      Johanneskapel
Tijd:          19:30 uur tot 21:30 uur
Kosten:    Voor alle avonden € 30,00 en per avond € 7,00
Opgave:   Marleen Weijling, tel. 0223-625366 of mail: m.vries10@kpnplanet.nl

Als u niet meteen zich aan durft te melden voor de hele cursus kunt u altijd één keer komen om op proef mee te doen. Dan kunt u daarna altijd bepalen of u zich bij de groep wilt aansluiten. Iedereen is welkom!

Namens de taakgroep V&T – PG Den Helder,
Gretske Haaksma-Kuperus