Vorming en Toerusting

10/07/2018

Voorlopige planning voor seizoen 2018-2019

“Sacrale dans”,
Op maandagavond 1 oktober, om 19.30 u, gaat deze groep weer van start in de Johanneskapel, onder leiding van mevr. Shanti Schukking. Deze periode met als thema:
Laat mij stralen in schoonheid en staan in mijn kracht. Dankbaar niet wetend wie dit wonder volbracht.
De volgende data zijn: 15 en 29 okt en 12 en 26 nov. De kosten zijn 7 euro per keer, en als men ineens betaalt 30 euro.

Informatie en opgave bij Mevr. Marleen Weijling (m.vries10@kpnplanet.nl, 0223-625366)

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Barth – Bonhoeffer – en de oecumene.
Deze kring bestaat nu uit vijf mensen, die het liefst overdag bijeenkomen en gaat verder op afspraak. Als u nog wilt meedoen dan kunt u zich opgeven bij ds. A.R. de Meij Mecima, predikant-jkvk@pkndenhelder.nl.
Op 23 augustus 2018 was het zeventig jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken is
opgericht in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Op 10 december 2018 is het vijftig jaar
geleden dat Karl Barth is overleden. Voor het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer is
er momenteel weer veel belangstelling. De bedoeling is om voor liefhebbers een
leeskring te vormen rondom het boekje van dr. Gerard Dekker, “Verlicht geloof”.
Geloven in de geest van Bonhoeffer. Daarnaast zal er een lezing worden gehouden
door dr. Douwe Visser uit Harlingen over bovengenoemd onderwerp. Dr. Visser is al
een keer in ons midden geweest met een avond over Luther. Het kan zijn dat de eigen
predikant(en) nog speciale bijdrage leveren of dat er nog iemand van buiten worden
ingevlogen.
Data: dinsdag 2, 16 en 30 oktober 13 en 27 november, 4 december
Tijd: 19:30 uur- 21 :30 uur
Plaats: Johanneskapel
Inlichtingen en opgave bij ds. A.R de Meij Mecima predikant-jkvk@pkndenhelder.nl

Bijbels Leerhuis – kijk op geloof
Uitgangspunt is het boekje van Henri Veldhuis, Kijk op geloof. Christelijk geloof uitgelegd.
Daarnaast zullen ook uitstapjes gemaakt worden naar het opnieuw uitgegeven Bijbels ABC van dr. K. H. Miskotte en komen andere belangrijk theologen aan de orde.
Data: dinsdag 25 september, 23 oktober, 27 november 2018
22 januari, 26 februari, 26 maart, 23 april en 28 mei 2019 + slotbijeenkomst
Tijd: 19:30 uur – 21:30 uur
Plaats: Vredeskerk
Inlichtingen en opgave bij ds. A.R de Meij Mecima predikant-jkvk@pkndenhelder.nl

Ruimte om te vieren – seminar over de achtergronden van de liturgie
Bijzondere bijeenkomsten of excursies :
– Een avond in de Petrus & Pauluskerk o.l.v. pastoor Jan van Diepen.
– Een kleine bedevaart op een zaterdagmiddag naar de abdij van Egmond, waar we de ves-
pers mee zullen vieren en daarna een pannenkoekje eten in Egmond-Binnen met voor lief-
hebbers nog de completen.
– Een avond over de liturgie in de Oud-Katholieke Kerk door pastoor Age Kramer of rector dr.
Mathijs Ploeger, docent aan het Oud-Katholiek Seminarie in Utrecht en p.t.-pastoor in Egmond.
Data: in overleg
Tijd: afhankelijk van de activiteit
Plaats: afhankelijk van de activiteit
Inlichtingen en opgave bij ds. A.R de Meij Mecima predikant-jkvk@pkndenhelder.nl


Het brood dat wij breken….. – bezinning op de Maaltijd van de Heer.
Deze kring komt door gebrek aan belangstelling te vervallen.

Voor de zomen/vakantie is er een viertal avond avonden geweest in Julianadorp met hetzelfde onderwerp. Voor mensen die Julianadorp te ver vonden of de avonden wat lastig vonden worden er nu een viertal dinsdagmiddagen gehouden over hetzelfde onderwerp in de Vredeskerk.
Op zondag 16 september, de gemeentezondag aan het begin van het nieuwe winter werkseizoen staat de dienst van Schrift en Tafel in het teken van bovenstaand thema.
Data: dinsdag 16, 23 en 30 oktober; 6 november
Tijd: 14:00 uur- 16:00 uur
Plaats: Vredeskerk
Inlichtingen en opgave bij ds. A.R de Meij Mecima predikant-jkvk@pkndenhelder.nl

Leeskring rondom ‘Jezus, een mensenleven’ van dr. C. J. den Heyer
‘Jezus, een mensenleven’ is het reisverslag van een persoonlijke zoektocht. In de loop der jaren heeft Cees den Heyer zich in verschillende publicaties beziggehouden met vragen betreffende de betekenis van het leven en sterven van Jezus. Daarbij is duidelijk geworden dat zijn visie op de man uit Nazareth gaandeweg fundamenteel is veranderd. Den Heyer heeft afscheid genomen van klassieke dogma’s.
In het persoonlijk nawoord in ‘Jezus, een mensenleven’ schrijft hij onder meer dat Jezus
geen godenzoon is geweest. Hij was een mens van vlees en bloed, `een mens onder de mensen’, een mens die door zijn doen en laten de aandacht trok, een charismatische persoonlijkheid die indruk maakte op zijn tijdgenoten en volgelingen.

In ‘Jezus, een mensenleven’ volgt Den Heyer de weg terug naar de bronnen, naar de bijbel en naar de theologische traditie. In zijn zoektocht staat de vraag centraal: hoe heeft het beeld van Jezus zich ontwikkeld in de tweeduizend jaar na zijn geboorte?
Talloze beelden passeren de revue. Jezus krijgt vele `gezichten’. Het is de bedoeling een kleine studiekring te vormen van mensen die het aandurven een boek van 600 bladzijden te lezen en te bespreken.
Het boek is zodanig geschreven dat het ook heel goed leesbaar is voor niet theologen. Er
staan bijvoorbeeld geen wetenschappelijke voetnoten in dit boek.
Data: nader overeen te komen
Tijd: nader overeen te komen
Plaats: nader overeen te komen
Inlichtingen en opgave bij ds. A.R de Meij Mecima predikant-jkvk@pkndenhelder.nl

Het verhaal gaat verder…
We gaan weer verder met het lezen en overdenken van de boeken van ds. Nico ter Linden, Het
verhaal gaat. Iedereen die op donderdagmorgen wil meelezen en meepraten is van harte welkom. Dat
geldt voor hen die al jaren o.l.v. ds. Oosterhoff deze kring hebben gevolgd, maar ook nieuwkomers
zijn van harte welkom om zich aan te sluiten.
Data: donderdag 4 en 18 oktober, 1, 15 en 29 november 2018 – data 2019 komen later!
Tijd: 10:00 uur – 11:30 uur
Plaats: Vredeskerk
Inlichtingen en opgave bij ds. A.R de Meij Mecima predikant-jkvk@pkndenhelder.nl