Programma Vorming en Toerusting

9 februari 2020

Pogramma 2019 – 2020

In de tweede helft van maart zijn, door het Coronavirus, veel activiteiten vervallen. Zoals de lezing door ds. Sytze de Vries, de Sacrale dansavonden en de bijeenkomsten van het Bijbels Leerhuis.
Hoe het in april zal gaan, kunnen we nu nog niet zeggen. Wij raden iedereen aan de berichten op de website en de eventuele (digitale) nieuwsbrieven te volgen.

Vredeskerk. Donderdag 19 maart, 20:00 uur. Vervallen
Ds. Sytze de Vries (o.a. bekend van zijn vele liederen in het Liedboek) komt naar Den Helder. Hij zal een lezing houden, waarbij ook veel gezongen zal worden, met als thema : “Passie en Pasen”.

 

 

 

Samenvaartkerk Molenvaart 421, 1764 AS te Breezand
Donderdag 2 april om 20:00 uur is in de Samenvaartkerk Molenvaart 421, 1764 AS te Breezand een Lezing van Ton Roumen met het thema “Bezinning & bezieling”.
De boodschap om jezelf te omarmen is eeuwenoud en een belangrijk thema in spirituele tradities; het wordt zelfs de kern van de spirituele weg genoemd. Die vraagt wel om oefening en om met andere ogen naar jezelf en het leven te kijken. Dan wordt zelf liefde een helend voertuig in je leven. (Lees meer)

 

 

Vanaf januari 2020 verzorgt pastor André Martens elke eerste woensdagochtend van de maand een geloofsgesprek tijdens de inloopochtend in de Bethelkerk.
We starten om 10 uur met koffie.
De inloop duurt tot max 11.30 uur.
De data zijn:  1/4, 6/5, 3/6 en 1/7.
Aan de orde komen o.a. de volgende onderwerpen: De Bijbel en ouder worden, Bidden, waarom en hoe? Is er meer?
Een ieder is van harte uitgenodigd!

0-0-0

Onder leiding van ds. Roel de Meij Mecima staan de volgende gespreksgroepen:

Bijbels Leerhuis – Kijk op geloof (Vredeskerk, dinsdagavond 19:30 uur – 21:30 uur)
Uitgangspunt is het boekje van Henri Veldhuis, Kijk op geloof. Christelijk geloof uitgelegd. Daarnaast zullen ook uitstapjes gemaakt worden naar het opnieuw uitgegeven Bijbels ABC van dr. K. H. Miskotte en komen andere belangrijk theologen aan de orde. De data zijn: 24/9, 29/10 en 26/11/’19 – 28/1, 25/2, 24/3, 28/4 en 26/5/’20 Nieuwkomers zijn van harte welkom!

0-0-0

Het verhaal gaat verder …….. (in de Vredeskerk, do.mo. 10:00 uur- 11:30 uur)
We gaan weer verder met het lezen en overdenken van de boeken van ds. Nico ter Linden, “Het verhaal gaat”. Iedereen die op donderdagmorgen wil meelezen en meepraten is van harte welkom. Dat geldt voor hen die al jaren o.l.v. van ds. Oosterhoff deze kring hebben gevolgd, maar ook nieuwkomers zijn van harte welkom om zich aan te sluiten. Deze kring wordt om de veertien dagen gehouden.

0-0-0

Sacrale dans
Hierbij iets meer over deze groep:
Al een aantal keren hebben we in een kerkdienst mogen dansen, zodat een groot aantal gemeenteleden met eigen ogen heeft kunnen zien wat sacrale dans is. Helaas is het in een kerkdienst- opstelling niet mogelijk om in een kring te dansen wat wij normaal doen. In het midden staat een bloemstuk opgesteld met vaak daarom heen wat lichtjes. We beginnen zittend in een kring om even tot rust te komen, het thema van de dansavond wordt uitgelegd en daarna worden de stoelen stil aan de kant gezet zodat we kunnen gaan dansen. Soms is het op heel ingetogen muziek, maar het kan ook vrolijke muziek zijn.
Op 24 mei werkt de groep mee aan de dienst in de Vredeskerk.
Plaats: Johanneskapel
Tijd: 19:30 uur tot 21:30 uur
Data: 2, 16 en 30 maart, 20 april en 11 mei.
Kosten: Voor alle avonden € 30,00 en per avond € 7,00
Opgave: Marleen Weijling, tel. 0223-625366 of mail: m.vries10@kpnplanet.nl
Als u niet meteen zich aan durft te melden voor de hele cursus kunt u altijd één keer komen om op proef mee te doen. Dan kunt u daarna altijd bepalen of u zich bij de groep wilt aansluiten. Iedereen is welkom!

 0-0-0
Voor het voorjaar van 2020 is voorlopig het volgende onderwerp vastgesteld:

Bonhoeffer 75 – Door goede machten ……. ..
Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer werd terechtgesteld. ln zijn laatste jaren schreef hij in de gevangenis brieven, gedichten en gebeden. Er is een werkschrift uitgegeven met tekst, gedichten en gebeden in gevangenschap. Dit werkschrift kost  2,00 per stuk en kan dus heel goed worden aangeschaft. Data en tijdstip worden t.z.t. bekend gemaakt.
Voor bovengenoemde V&T kunt u contact opnemen met Ds. Roel de Meij Mecima, telefoon 0223-693154,
e-mail: predikant-jkvk@pkndenhelder.nl

0-0-0

Verwacht
Rouw op je dak – rondom verlies en verdriet
Ook in onze gemeente zijn er mensen die geconfronteerd worden met het verlies van een dierbare. Dit kan gebeuren doordat iemand op hoge leeftijd komt te overlijden al dan niet na een kort of langdurig ziekbed. Dit kan gebeuren doordat iemand op jongere leeftijd plotseling overlijdt door ziekte
of ongeval. Dit kan gebeuren doordat iemand na een lange periode van depressiviteit het leven zelf beëindigt.
ln al deze gevallen is er sprake van (groot) verdriet en ieder mens gaat daar weer anders mee om. Toch kan het soms goed en behulpzaam zijn als mensen in groepsverband daarover met elkaar kunnen spreken.
De bekende theatermaker, pastor en stervensbegeleider Jos Brink heeft daarover een boekje geschreven getiteld: ‘ROUW OP JE DAK Verder leven na de dood van een dierbare’.
Dit boekje vormt het uitgangspunt voor één of meerdere gesprekgroepen die ik wil houden voor mensen die moeten verder leven na de dood van een dierbare. lk denk hierbij aan mensen die kort geleden iemand hebben verloren, maar ook aan mensen die langere tijd geleden iemand zijn kwijt
geraakt en daar nog steeds (heel begrijpelijk) verdriet over hebben.
Als u hiervoor belangstelling heeft verzoek ik u contact op te nemen met mij of één van de pastoraal coördinatoren Rens Biersteker of Marleen Weijling. Aan de hand van de aanmeldingen worden verdere afspraken gemaakt en data en plaats van samenkomst bepaald.
Rens Biersteker 634679 debiersteker@quicknet.nl
Ds. Roel de Meij Mecima 693154 predikant-jkvk@pkndenhelder.nl
Marleen Weijling-de Vries 625366 m.vries10@kpnplanet.nl
Ds. Roel de Meij Mecima

0-0-0

Namens de taakgroep V&T – PG Den Helder,
Gretske Haaksma-Kuperus