Informatie Vredeskerk

Vredeskerk

Torplaan 26 1785 BA Den Helder
tel. 0223 634246
Bij de Vredeskerk is de Evangelisch Lutherse Gemeente, binnen de regio Texel tot Petten, aangesloten.

Kerkdiensten
Iedere zondag om 10.00 uur. De kerkdiensten vinden  in de Vredeskerk plaats, met uitzondering van stadsbrede vieringen. Hiervan vinden er een aantal plaats, één in het voorjaar en één in het najaar en een aantal zondagen in juli en augustus.

Contactgegevens
Voor informatie over de Vredeskerk en de gemeente rond de Vredeskerk kunt u contact opnemen met dhr. P. Versluis.
Tel.nr. 0223-63 16 15, e-mail: vredeskerk@pkndenhelder.nl

Koffiedrinken
Iedere zondag is er koffiedrinken na de kerkdienst.
Coördinator:

Eredienst/ liturgie

De werkgroep Vieren van de Prot. Gemeente Den Helder houdt zich bezig met deze onderwerpen

Beamer en camera
De eredienst wordt met beeld en geluid ondersteund door een beamer- en camera-installatie.

Bloemencommissie
Elke zondag staan bij de eredienst bloemen op de liturgische tafel. Bloemen die door een aantal dames trouw volgens een rooster worden verzorgd. De dames kunnen de kosten declareren bij: Dhr. Hans Schell, tel.nr.: 0223 61 67 84
De coördinator is dhr. P. Versluis, tel. 0223-63 16 15, email: vredeskerk@pkndenhelder.nl
Wanneer u iemand wilt voordragen, die naar uw mening de bloemen als een steuntje in de rug wel verdient, dan kunt u dat doorgeven aan de leden van de werkgroep Pastoraat.

Kerkdiensten Golfstroom
Elke laatste vrijdag van de maand
dhr. A.A. van Nieuwkasteel  tel. 631301, email: aa.van.nieuwkasteel@quicknet.nl

Nieuwsbrief
Berichten voor de nieuwsbrief kunnen tot donderdag 18.00 uur worden opgestuurd naar P. Versluis, email: vredeskerk@pkndenhelder.nl

Ledenadministratie o.a.ten behoeve van het pastoraat
dhr. R. Biersteker  tel. 634079 email: debiersteker@quicknet.nl

Drukwerk:
dhr. W. Bouw tel. 633171 email: wga.bouw@quicknet.nl

Financiën en beheer

Beheer
De beheercommissie draagt zorg voor onderhoud en instandhouding van het gebouw, voor verhuur t.b.v. van kerkelijke zowel als niet kerkelijke activiteiten. De penningmeester van de beheerscommissie beheert de (kleine) kas.

Beheerscommisie Vredeskerk, Postadres: Torplaan 26 1785 BA Den Helder

Informatie en verhuur van kerkzalen en overige zalen (ook voor recepties en jubilea) bij:

Beheerder kerkgebouw: mw. E. Baanstra – Meijst tel.634246 email: beheerdervredeskerk@outlook.com
In dringende gevallen b.g.g. tel.nr. 0223-62 82 69 of via dhr. W. Bouw, tel.nr. 0223- 63 31 71 of 06-55 57 82 62. Voor uitvaarten tel 06-11 75 84 52
De beheerder is in de kerk aanwezig: Alle werkdagen tussen 09.00 en 10.30 uur m.u.v. donderdag
Bankrekening beheercommissie: NL49RABO0113836821 t.n.v. PKN Den Helder inz. Beheercommissie Vredeskerk

De commissie bestaat uit:
dhr. R. Biersteker (voorzitter), tel.nr. 0223-63 40 79, e-mail: debiersteker@quicknet.nl
mw. F.R. Kints (secretaris), tel.nr. 0227-509 11 56, e-mail: femmiekints@quicknet.nl
dhr. H. Schell (penningmeester), tel.nr. 0223-61 67 84, e-mail: beh.st.vredeskerk@quicknet.nl
dhr. W. Bouw, tel.nr. 0223-63 31 71, e-mail: wga.bouw@quicknet.nl

Financiën

Declaraties voor eredienst en pastoraat kunt u indienen:
Dhr. H. Schell, Doorzwin 2512, 1788 KR Julianadorp
Tel: 0223 61 67 84, e-mail: beh.st.vredeskerk@quicknet.nl
Declaraties kunt u ook indienen bij de beheerder Vredeskerk, mw. E. Baanstra-Meijst.

Onder de diaconale uitgaven vallen:
Avondmaal, ouderenwerk, drukwerk verzorgingshuizen, ziekenzorg, drukwerk diaconie, verzendkosten luisteraars CD’s, wijkprojecten, acties, vluchtelingenwerk, paasgroeten, reiskosten i.v.m. cursussen, diversen.
Deze uitgaven kunnen gedeclareerd worden bij:
Dhr. P.L. Jansen, Roerstraat 16, 1784 XJ Den Helder
Tel: 0223 61 35 79, e-mail: pl.jansen@outlook.com

Facturen
Facturen betreffende de diaconie kunt u sturen naar: Dhr. Peter Jansen, tel.nr. 0223-61 35 79, e-mail:pl.jansen@outlook.com
Overige facturen kunt u sturen naar: Dhr. Hans Schell tel. 616784 email: beh.st.vredeskerk@quicknet.nl

Alle bankrekeningen op een rij.
NL44RABO 0373 7402 63 College van Diakenen, Protestantse Gemeente Den Helder, Giften
NL66 RABO 0373 7402 55 College van Diakenen, Protestantse Gemeente Den Helder
NL22 RABO 0373 7352 27 College van Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente Den Helder, Kerkelijke bijdrage
NL41 RABO 0330 6000 52 Protestantse Gemeente Den Helder, Collectebonnen
NL97 RABO 0373 7352 35 CvK Protestantse Gemeente, Inzake Kerkblad, Kerkblad
NL87 INGB 0000 1635 48 Protestantse gemeente Den Helder, Acties
NL49 RABO 0113 8368 21  PKN Den Helder inz. Beheercommissie Vredeskerk