Informatie buiten de Linie

9 juli 2018

SECTIE BUITEN DE LINIE
Voor het gemak alle bankrekeningen op een rij.
NL44RABO 0373 7402 63 College van Diakenen, Protestantse Gemeente Den Helder, Giften
NL66 RABO 0373 7402 55 College van Diakenen, Protestantse Gemeente Den Helder
NL22 RABO 0373 7352 27 College van Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente Den Helder, Kerkelijke bijdrage
NL41 RABO 0330 6000 52 Protestantse Gemeente Den Helder, Collectebonnen
NL97 RABO 0373 7352 35 CvK Protestantse Gemeente, Inzake Kerkblad, Kerkblad
NL87 INGB 0000 1635 48 Protestantse gemeente Den Helder, Acties
NL49 RABO 0113 8368 21  PKN Den Helder inz. Beheercommissie Vredeskerk
Financiën
Per 1 januari 2018 is de financiele organisatie gewijzigd.
De vroegere wijkkas Vredeskerk is samengevoegd met de beheercommissie en valt rechtstreeks onder het College van Kerkrentmeesters.
Het diaconale deel valt nu onder het College van Diakenen.
Declaraties voor eredienst, sectiewerk, pastoraat en sectieraad kant u indienen:
Voor Nieuw Den Helder / Huisduinen bij:
Dhr. M.J. Haasnoot
Borneolaan 27
1782 BL Den Helder
Tel: 0223 622789
E-mail: rien.haasnoot@quicknet.nl
Voor De Schooten bij:
Dhr. Hans Schell
Doorzwin 2512
1788 KR Julianadorp
Tel: 0223 616784
E-mail: beh.st.vredeskerk@quicknet.nl
Declaraties kunt u ook indienen bij de beheerder Vredeskerk, Betsie Baanstra.
Onder de diaconale uitgaven vallen:
Avondmaal, ouderenwerk, drukwerk verzorgingshuizen, ziekenzorg, drukwerk diaconie, verzendkosten luisteraars CD’s, wijkprojecten, acties, vluchtelingenwerk, paasgroeten, reiskosten i.v.m. cursussen, diversen.
Deze uitgaven kunnen gedeclareerd worden bij:
Dhr. P.L. Jansen
Roerstraat 16
1784 XJ Den Helder
Tel: 0223 613579
E-mail: pl.jansen@outlook.com
Sectieadministratie:
Dhr. R. Biersteker
G.P. Blankmanstraat 11, 1785 CG Den Helder
tel. 02230634079
Email: debiersteker@quicknet.nl
Commissie Diaconale Maatschappelijke Zorg
Dhr. P. Versluis, Harpoenierstraat 7, 1785 NA, Den Helder
T 631615
E secretariaatcdmz@gmail.com
Facturen
Facturen betreffende de diaconie kunt u sturen naar: Dhr. Peter Jansen, pl.jansen@outlook.com
Overige facturen kunt u sturen naar: Dhr. Hans Schell tel. 616784 email: beh.st.vredeskerk@quicknet.nl
Algemene informatie
Het sectieteam 2 is de sectie buiten de Linie. Deze is ontstaan na het samengaan van wijkgemeente Vredeskerk in De Schooten en de wijkgemeente Johanneskapel in Nieuw den Helder Huisduinen.
De sectie buiten de Linie maakt gebruik van 2 kerkgebouwen:
Johanneskapel 
Waddenzeestraat 2  1784 VB Den Helder
tel. 0223 616491
Vredeskerk
Torplaan 26 1785 BA Den Helder
tel. 0223 634246
Beide kerken worden voor de eredienst gebruikt. Bij de sectie buiten de Linie is de Evangelisch Lutherse Gemeente, binnen de regio Texel tot Petten, aangesloten.
Als predikant is ds. A.R. de Meij Mecima aan de sectie buiten de Linie verbonden.
Sectieteam
Algemene informatie
Het sectieteam is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de dienst van het Woord en de Sacramenten, alsmede voor de pastorale en diaconale zorg.
Moderamen
Het moderamen bereidt de vergaderingen van het sectieteam voor en geeft leiding aan deze vergaderingen. Zij behartigt de zaken die geen uitstel gedogen en voert de besluiten van het sectieteam uit, waarvoor geen anderen aangewezen zijn.
Koffiedrinken
Iedere zondag is er Koffiedrinken na de kerkdienst.
Coördinator: mevr. C.G.J. Biersteker tel.634079
Organistenvoorziening
mevr. M.C. Nederveen-Orelio tel.633456  martha-jkvk@ziggo.nl en dhr. P. Versluis te|.631615 scriba-jkvk@pkndenhelder.nl
Kerkdiensten
Iedere zondag: van 1 april tot 1 oktober 09.30 uur en van 1 oktober tot 1 april 10.00 uur. De kerkdiensten vinden de ene week in de Johanneskapel en de andere week in de Vredeskerk plaats, met uitzondering van stadsbrede vieringen. Hiervan vinden er drie plaats, één in het voorjaar en een in het najaar en een aantal zondagen in juli en augustus.
Eredienst/ liturgie
Algemene Informatie
Voor de eredienst en liturgie zijn 2 werkgroepen actief: Werkgroep Liturgie. De Werkgroep Liturgie bereidt de diensten voor waarin de Cantorij een rol speelt.
Leden hiervan zijn:
mw. A. Ellermeijer,
mw. J. Gerkema,
mw. E. Jansen,
ds. A. R. de Meij Mecima en
mw. M. Weijling.
Raad voor de Eredienst buiten de Linie
ln de Raad voor de Eredienst gaat het over de Liturgie in z’n geheel en de leden hiervan zijn:
ds. A. R. de Meij Mecima ,
dhr. P. Versluis en
mw. M. Weijling.
Beamer
ln de Vredeskerk wordt de eredienst ondersteund door een beamerinstallatie. Mededelingen en liturgie worden getoond. Coördinatie beamerteam: dhr. R. Biersteker tel.634079 email: debiersteker@quicknet.nl
Autovervoer
Autovervoer naar en van de kerk:
Coördinator Johanneskapel: dhr. T. van der Veen tel.636513
Coördinator Vredeskerk: mevr. I. Lindeboom tel.668494
Bloemencommissie
Elke zondag staan bij de eredienst bloemen op de liturgische tafel. Bloemen die door een aantal dames trouw volgens een rooster worden verzorgd. De dames kunnen de kosten declareren bij: dhr. M.J. Haasnoot  tel. 622789
Wanneer de dienst in de Johanneskapel wordt gehouden dan gaan de bloemen naar een gemeentelid uit Nw. Den Helder en wordt de dienst in de Vredeskerk gehouden dan gaan ze naar een gemeentelid in De Schooten.
De coördinatoren zijn: dhr. P. Versluis, tel. 631615 email: scriba-jkvk@pkndenhelder.nl en
mw. M. Nederveen – Orelio ; tel. 633456  email: martha-jkvk@ziggo.nl
Wanneer u iemand wilt voordragen, die naar uw mening de bloemen als een steuntje in de rug wel verdient, dan kunt u dat doorgeven aan de waarnemend coördinator pastoraat, mw. Marleen Weijling, 625366
Kerkdiensten Golfstroom
Elke laatste vrijdag van de maand
dhr. A.A. van Nieuwkasteel  tel. 631301, email: aa.van.nieuwkasteel@quicknet.nl
Kerkdiensten Groene Vecht
Elke 4e zondag van de maand
mw. M.C.Nederveen – Orelio, tel. 633456, email: martha-jkvk@ziggo.nl
LOS radio
dhr. A.C. Bosschaart, tel.633426 email: acbosschaart@quicknet.nl
dhr. D. Nederveen, tel.633456
Nieuwsbrief
Sturen voor donderdag 18.00 uur naar: email: scriba-jkvk@pkndenhelder.nl
Ledenadministratie t.b.v. pastoraat
dhr. R. Biersteker  tel. 634079 email: debiersteker@quicknet.nl
Financiën en beheer
Algemene informatie
Bij ieder kerkgebouw is een beheercommissie actief die zorg draagt voor onderhoud en instandhouding van het gebouw, voor verhuur t.b.v. kerkelijke en niet kerkelijke activiteiten, en die de kas van het sectieteam beheert (kleine kas).
Beheercommissies:
JOHANNESKAPEL
De commissie bestaat uit:
dhr. A.C. Bosschaart  tel 633426 voorzitter
mw. M. Barends  tel 625034 secretaris
dhr. M.J. Haasnoot  tel.622789 penningmeester
Voor gebruik van de Johanneskapel kunt u contact opnemen met: dhr. S. Krist email: s.krist@quicknet.nl
Voor financiële zaken kunt u contact opnemen met dhr. M.J. Haasnoot  tel. 622789
Drukwerkcommissie t.b.v. eredienst
dhr. J. de Winter tel. 616951
VREDESKERK
Beheercommisie Vredeskerk
Postadres: Torplaan 26 1785 BA Den Helder
Informatie en verhuur van kerkzalen en lokalen (ook voor recepties en jubilea) bij:
Beheerder kerkgebouw: mw. E. Baanstra – Meijst tel.634246 email: beheerdervredeskerk@outlook.com
In dringende gevallen b.g.g. tel. 628269 of via dhr. W. Bouw, tel. 633171 of 06 55578262 voor uitvaarten tel 06 11758452
De beheerder is in de kerk aanwezig: Alle werkdagen tussen 09.00 en 10.30 uur m.u.v. donderdag
Bankrekening beheercie: NL49RABO0113836821 t.n.v. PKN Den Helder inz. beheercommissie Vredeskerk
De commissie bestaat uit:
dhr. W. Bouw tel. 633171 email: wga.bouw@quicknet.nl
dhr. H. Schell tel. 616784 email: beh.st.vredeskerk@quicknet.nl
dhr. R. Mollema tel. 630168 email: rintje.martha@gmail.com
dhr. R. Biersteker tel 634079 voorzitter secretaris penningmeester 2-de voorz. email: debiersteker@quicknet.nl
Voor financiële zaken kunt u contact opnemen met: dhr. H. Schell tel. 616784
Drukwerk
:
dhr. W. Bouw tel. 633171 email: wga.bouw@quicknet.nl