College van Kerkrentmeesters financieel

Financiële verantwoording College van Kerkrentmeesters

 BegrotingRekeningRekening
202220212020
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken35.06922.83321.535
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen4.70010.4547.315
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen-53-
Opbrengsten levend geld268.570277.700289.572
Door te zenden collecten en giften1.2001035
Totaal baten A309.539312.075318.422
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen44.208202.49643.797
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen10.90018.0476.975
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat194.107198.772197.296
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten16.8053.9127.611
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen19.27718.29517.563
Salarissen en vergoedingen40.16744.43243.123
Kosten beheer, administratie en archief28.00912.93218.273
Rentelasten/bankkosten9.4178.0618.404
Diaconaal werk plaatselijk-1.423-
Afdrachten door te zenden collecten en giften2.5001.8012.232
Totaal lasten A365.390510.171345.275
Operationeel resultaat (A)-55.851-198.096-26.853
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten-333.67578.592
Incidentele lasten-00
Incidentele baten en lasten (B)-333.67578.592
Resultaat verslagjaar (A+B)-55.851135.57951.739
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves-304910
Onttrekkingen bestemmingsfondsen-1723429.888
Toevoegingen bestemmingsreserves---34.386
Toevoegingen bestemmingsfondsen--0
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen-202883-24.498
Resultaat naar Algemene reserve-55.851338.41227.240