College van Kerkrentmeesters financieel

29 juni 2020
Baten en lasten Protestantse Gemeente te Den Helder   
begrotingbegrotingrekeningrekening
2020201920192018
BATEN
Vrijwillige bijdragen€ 245.000€ 260.000€ 251.367€ 265.502
Rentebaten/dividenden€ 4.000€ 4.000€ 7.121€ 4.896
Collecten/Giften€ 18.000€ 19.000€ 20.487€ 18.489
Solidariteitskas€ 6.000€ 6.250€ 5.420€ 6.095
Opbrengst oud papier€ 1.200€ 1.400€ 1.170€ 1.241
Inkomsten kerkblad (Saldo)€ -€ -€ -€ -
Gerealiseerde koerswinst€ -€ -€ -€ 1.241
Overige bijdragen€ 500€ 500€ -€ -
Totaal:€ 274.700€ 291.150€ 285.565€ 297.464
LASTEN
Uitgaven beheercommissies sekties CvK€ 40.000€ 40.000€ 38.724€ 42.148
Vorming en toerusting€ 250€ 250€ 404€ -
Kosten beheer en administratie€ 4.500€ 4.575€ 5.643
Traktementen Predikanten€ 184.916€ 177.300€ 178.702€ 178.883
Kerkelijk werker€ 35.010€ 34.600€ 35.307€ 33.799
Preekvoorziening€ -€ 7.000€ 5.361€ -
Kosten Jeugdwerk€ -€ -€ -
Kerkrentmeesterlijk Quotum€ -€ 14.000€ 12.732€ -
Solidariteitskas€ -€ 6.000€ 5.750€ -
Classis / Raad van Kerken€ -€ 850€ 300€ -
Salarissen en vergoedingen€ 35.510€ 37.536€ 36.641€ 36.190
Kosten kerkblad Eén (Saldo)€ 1.500€ 1.500€ 717€ 1.988
Afdracht door te zenden collecten€ 2.250€ 2.000€ 2.255€ 2.236
Kosten beleggingen€ -€ 2.000€ 4.309€ -
Overige lasten/baten€ 250€ 1.000€ 596€ -
Verplichtingen / bijdragen andere organen€ 18.975€ 6.676€ 19.863
Rentelasten/bankkosten€ 6.000€ 1.000€ 841€ 6.393
Totaal:€ 329.161€ 329.611€ 329.315€ 327.143
Saldo baten - lasten€ 54.461-€ 38.461-€ 43.750-€ 29.679-

* In 2018 zijn de sectie- en beheerskassen samengevoegd