Financiële verantwoording College van Kerkrentmeesters

 BegrotingBegrotingRekening 
202220212020
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken35.06934.60021.535
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen4.7005.3107.315
Opbrengsten levend geld268.570268.500289.572
Door te zenden collecten en giften1.200400
Totaal baten A309.539308.810318.422
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen44.20843.31043.797
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen10.90010.8006.975
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat194.107207.700197.296
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten16.80516.1007.611
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen19.27718.95017.563
Salarissen en vergoedingen40.16740.86043.123
Kosten beheer, administratie en archief28.00911.97518.273
Rentelasten/bankkosten9.4176.8508.404
Afdrachten door te zenden collecten en giften2.5001.7502.232
Totaal lasten A365.390358.295345.275
Operationeel resultaat (A)-55.851-49.485-26.853
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten-2.00078.592
Incidentele lasten-00
Incidentele baten en lasten (B)-2.00078.592
Resultaat verslagjaar (A+B)-55.851-47.48551.739
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves--0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen--9.888
Toevoegingen bestemmingsreserves---34.386
Toevoegingen bestemmingsfondsen--0
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen---24.498
Resultaat naar Algemene reserve-55.851-47.48527.240