College van Kerkrentmeesters financieel

Financiële verantwoording College van Kerkrentmeesters

BegrotingBegrotingRekeningRekening
2024202320222021
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken38.54835.74129.17022.833
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen2.5008.00714.10810.454
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen--2.02453
Opbrengsten levend geld255.118264.654275.100277.700
Door te zenden collecten en giften1.5001.1771.035
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen--720-
Totaal baten A297.666309.579321.122312.075
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen52.74165.70163.610202.496
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen12.9009.22410.74118.047
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat157.031209.622213.886198.772
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten15.13013.7085.3073.912
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen16.33617.82517.82518.295
Salarissen en vergoedingen42.15338.87941.99344.432
Kosten beheer, administratie en archief25.00719.35018.23112.932
Rentelasten/bankkosten9.2229.4176.6918.061
Diaconaal werk plaatselijk-2.500-901.423
Afdrachten door te zenden collecten en giften1.5001.177-1.801
Totaal lasten A329.520384.903378.374510.171
Operationeel resultaat (A)-31.854-75.324-57.252-198.096
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten---134.916333.675
Incidentele lasten---0
Incidentele baten en lasten (B)---134.916333.675
Resultaat verslagjaar (A+B)--75.324-192.168135.579
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves--115.38430.491
Onttrekkingen bestemmingsfondsen---172.342
Toevoegingen bestemmingsreserves----
Toevoegingen bestemmingsfondsen----
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen--115.384202.883
Resultaat naar Algemene reserve-31.854-75.324-76.784338.412