College van Kerkrentmeesters financieel

Financiële verantwoording College van Kerkrentmeesters

BegrotingBegrotingRekeningRekening
2023202220212020
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken35.741 35.06922.83321.535
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen8.0074.70010.4547.315
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen--53-
Opbrengsten levend geld264.654 268.570277.700289.572
Door te zenden collecten en giften1.1771.2001035
Totaal baten A309.579309.539312.075318.422
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen65.70144.208202.49643.797
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen9.22410.90018.0476.975
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat209.622194.107198.772197.296
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten13.70816.8053.9127.611
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen17.82519.27718.29517.563
Salarissen en vergoedingen38.87940.16744.43243.123
Kosten beheer, administratie en archief19.35028.00912.93218.273
Rentelasten/bankkosten9.4179.4178.0618.404
Diaconaal werk plaatselijk--1.423-
Afdrachten door te zenden collecten en giften1.1772.5001.8012.232
Totaal lasten A384.903365.390510.171345.275
Operationeel resultaat (A)-75.324-55.851-198.096-26.853
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten--333.67578.592
Incidentele lasten--00
Incidentele baten en lasten (B)-333.67578.592
Resultaat verslagjaar (A+B)-75.324-55.851135.57951.739
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves--304910
Onttrekkingen bestemmingsfondsen--1723429.888
Toevoegingen bestemmingsreserves----34.386
Toevoegingen bestemmingsfondsen---0
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen--202883-24.498
Resultaat naar Algemene reserve-75.324-55.851338.41227.240