College van Kerkrentmeesters financieel

 begrotingrekeningrekeningrekening   
2021202020192018
BATEN
Vrijwillige bijdragen245.000264.007251.367265.502
Rentebaten/dividenden5.3107.3157.1214.896
Collecten/Giften17.40017.73420.48718.489
Solidariteitskas5.0005.1955.4206.095
Opbrengst oud papier01.1511.1701.241
Inkomsten kerkblad (Saldo)06.93100
Gerealiseerde koerswinst34.600001.241
Overige bijdragen1.50031.87100
Totaal:308.810334.204285.565297.464
LASTEN
Uitgaven beheercommissies sekties CvK003872442148
Vorming en toerusting2502844040
Kosten beheer en administratie54285446725643
Traktementen Predikanten172400153186178702178883
Kerkelijk werker35300367923530733799
Preekvoorziening5200731953610
Kosten Jeugdwerk2750550
Kerkrentmeesterlijk Quotum1300012533127320
Solidariteitskas5250481557500
Classis / Raad van Kerken3002153000
Salarissen en vergoedingen40860413633664136190
Kosten kerkblad E‚n (Saldo)100069347171988
Afdracht door te zenden collecten1750223222552236
Kosten beleggingen5000647343090
Overige lasten/baten-1875336205960
Verplichtingen / bijdragen andere organen18975215667619863
Rentelasten/bankkosten185014968416393
Totaal:356295352204329315327143
Saldo baten - lasten-47485-18000-43750-29679