College van Kerkrentmeesters financieel

Financiële verantwoording College van Kerkrentmeesters

BegrotingBegrotingRekeningRekening
2023202220222021
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken35.74135.06929.17022.833
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen8.0074.70014.10810.454
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen--2.02453
Opbrengsten levend geld264.654268.570275.100277.700
Door te zenden collecten en giften1.1771.2001.035
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen--720-
Totaal baten A309.579309.539321.122312.075
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen65.70144.20863.610202.496
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen9.22410.90010.74118.047
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat209.622194.107213.886198.772
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten13.70816.8055.3073.912
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen17.82519.27717.82518.295
Salarissen en vergoedingen38.87940.16741.99344.432
Kosten beheer, administratie en archief19.35028.00918.23112.932
Rentelasten/bankkosten9.4179.4176.6918.061
Diaconaal werk plaatselijk--901.423
Afdrachten door te zenden collecten en giften1.1772.500-1.801
Totaal lasten A384.903365.390378.374510.171
Operationeel resultaat (A)-75.324-55.851-57.252-198.096
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten---134.916333.675
Incidentele lasten---0
Incidentele baten en lasten (B)---134.916333.675
Resultaat verslagjaar (A+B)-75.324-55.851-192.168135.579
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves--115.38430.491
Onttrekkingen bestemmingsfondsen---172.342
Toevoegingen bestemmingsreserves----
Toevoegingen bestemmingsfondsen----
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen--115.384202.883
Resultaat naar Algemene reserve-75.324-55.851-76.784338.412