College van Kerkrentmeesters financieel

9 februari 2021
Verkort OverzichtBegroting 2021Begroting 2020Rekening 2019
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken34.600-39.229
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen5.3104.0007.122
Opbrengsten levend geld268.500270.700294.847
Door te zenden collecten en giften400-1.140
__________________________________________
Totaal baten A308.810274.700342.338
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen43.31040.00045.403
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen10.800-13.680
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.--0
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat207.700219.926220.588
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten16.100-23.379
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen18.95018.97519.186
Salarissen en vergoedingen40.86035.51043.116
Kosten beheer, administratie en archief11.9756.5009.910
Rentelasten/bankkosten6.8506.0006.269
Afdrachten door te zenden collecten en giften1.7502.2502.255
__________________________________________
Totaal lasten A358.295329.161383.786
__________________________________________
Operationeel resultaat (A)-49.485-54.461-41.447
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten2.000-112.668
Incidentele lasten---
__________________________________________
Incidentele baten en lasten (B)2.000-112.668
__________________________________________
Resultaat verslagjaar (A+B)-47.485-54.46171.221
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves--854
Onttrekkingen bestemmingsfondsen---
Toevoegingen bestemmingsreserves---106.285
Toevoegingen bestemmingsfondsen---
__________________________________________
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C00-105.431
__________________________________________
Resultaat naar Algemene reserve (D)-47.485-54.461-34.210

* De opmaak is aangepast omdat bij de PKN de begroting en jaarrekening in de opmaak van FRIS (Financieel Rapportage en Informatie Systeem)  moet worden ingediend.