Werkgroep Vorming en Toerusting

Werkgroep Vorming en Toerusting

Doel

Het doel van de werkgroep Vorming & Toerusting is om het leren van de gemeente  van gemeenteleden te ondersteunen, teneinde het geloofsleven van de gemeente te verdiepen, de verhouding tussen gemeente en leefomgeving in wederzijds opbouwende zin te ondersteunen en op inhoudelijke manier bij te dragen aan de voortgaande ontwikkeling en de koers van de gemeente.

Samenstelling

De werkgroep is samengesteld uit 4 leden. Daarnaast wordt één van de predikanten door het predikantenoverleg aangewezen om zitting te nemen in deze werkgroep. De werkgroep kiest uit haar midden een voorzitter en een secundus afgevaardigde die bij verhindering van de voorzitter afgevaardigde is naar de kleine kerkenraad.

Werkwijze

De werkgroep heeft in het algemeen tot taak:

  • Zorg voor alle aspecten van het leren binnen de gemeente, De waaronder de zorg voor de toerusting van vrijwilligers en de vorming van de leden van de gemeente;
  • Afstemmen van activiteiten op elkaar. Met het oog op de doelstelling van de Protestantse gemeente te Den Helder in het algemeen en van het betreffende orgaan in het bijzonder;
  • Het opstellen van –en ter vaststelling door –de kleine kerkenraad indienen van een jaarlijks werkplan en jaarlijkse evaluatie;
  • Zich oriënteren op maatschappelijke-, kerkelijke-en theologische ontwikkelingen en hierop een verantwoorde vertaalslag maken naar de gemeente;
  • Verslaglegging van elke vergadering geschiedt schriftelijk en wordt behalve aan de leden toegezonden aan de kleine kerkenraad;
  • Zorg dragen voor een gevarieerd aanbod van activiteiten waardoor de leden van de gemeente op verschillende manieren kunnen groeien in geloofs-en levensvragen die zich aandienen.

Relatie met de Kerkenraad

De werkgroep vaardigt haar voorzitter (bij diens verhindering de secundus afgevaardigde) af naar de kleine kerkenraad. De werkgroep is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het jaarprogramma en legt jaarlijks verantwoording af aan de kleine kerkenraad op grond van een vooraf toegestuurd schriftelijk verslag van haar activiteiten.