Nieuwsbrief en liturgie Bethelkerk

31 juli 2021

nieuwsbrief 1 augustus 2021

In verband met de richtlijnen van de overheid inzake het Corona-virus is de kerkzaal slechts ten dele bezet. Met ingang van 4 juli kunnen de kerkdiensten weer bezocht worden door 70 personen, op 1,5 meter afstand.

De diensten zijn te volgen via Youtube en Kerkomroep.  Mocht u naar de kerk willen komen, geef u dan tevoren op, zie nieuwsbrief en homepage. 

In verband met overbelasting van kerkomroep.nl gaat de voorkeur tijdens de uitzending uit naar Youtube. Mocht u later de dienst willen bekijken of beluisteren dan kunt u ook www.kerkomroep.nl gebruiken

Orde van dienst Vredeskerk

10e zondag na Pinksteren

Stadsbrede dienst PKN Den Helder

Dienst van Schrift en Tafel

Den Helder, 1 augustus 2021

Voorganger : Ds. Roel de Meij Mecima

Organist       : Dhr. Henk Pronk

———————————————————

Intrede

Orgelspel

Intredelied 972 1,2,3,4,10 ‘Hoe goed, o Heer, is ’t …’

          Voorbereiding

Aansteken van de kaarsen

de gemeente gaat staan

Bemoediging – gebed van toenadering

v:        Onze hulp is in de Naam van de Heer

g:        die hemel en aarde gemaakt heeft

v:        Wij verschijnen voor uw aangezicht,

            getrouwe en barmhartige God,

            met al onze vragen en onze twijfels,

            met ons geloof en ongeloof,

            wij belijden ons tekortschieten

            in ons omgaan met elkaar,

            in onze relatie tot U.

g:        VERNIEUW ONS LEVEN,

            HERSCHEP ONS,

            WEES ONS NABIJ IN ONZE DUISTERNIS,

            IN ONZE ANGST EN IN ONZE WANHOOP.

v:  Maak ons tot mensen,

            die het alleen verwachten

            van uw genade.

            Door Jezus Christus, onze Heer.

g:        AMEN.

De gemeente gaat zitten

Psalm van de zondag 54

Kyrië en Gloria

Kyriëgebed

Na de woorden: ‘zo roepen wij U toe’ zingen

Lied 299e I =voorg; II = gemeente

Groet

 1. De Heer zij met u.
 2. OOK MET U ZIJ DE HEER.

Dienst van het Woord

Gebed van de zondag   

De Heilige Schrift

Voor de kinderen:

Vorige week zondag lazen we over Daniël en zijn drie vrienden die zich ook aan het hof van de Koning van Babylonië aan Gods regels over rein en onrein voedsel wilden houden. Het verhaal van vandaag speelt zich tientallen jaren af. De zoon van de Koning zit nu op de troon zijn naam is Belsassar. De Koning geeft een Groot feest waar zijn gasten drinken uit de bekers die uit de tempel van Jeruzalem gestolen zijn. Opeens verschijnt er een hand die geheimzinnige tekens op de muur schrijft. Er staat ‘Menee, menee, tekeel, oefarsien’

Wie kan deze vreemde tekens ontcijferen?

De wijze mannen aan het hof die kunnen de letters niet lezen … Maar wie dan wel..?

Profetenlezing: Jesaja 43: 1-13

Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! Moet je door het water gaan – ik ben bij je;

of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder.

Voor jou geef ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil ik in tegen jou. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,

zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. Wees niet bang, want ik ben bij je.

Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen breng ik jullie bijeen. Tegen het noorden zeg ik: Geef hier! Het zuiden gebied ik: Laat los!

Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de einden der aarde, allen over wie mijn naam is uitgeroepen, en die ik omwille van mijn majesteit

geschapen heb, gemaakt en gevormd.

Laat dit volk naar voren treden, een blind volk, ook al heeft het ogen, doof, ook al heeft het oren. Alle volken zullen zich verzamelen, alle naties komen bijeen. Wie van hun goden heeft aangekondigd

wat eertijds nog te gebeuren stond? Laten zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen, opdat ieder die hen hoort zal zeggen: ‘Het is zo!’. Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –, mijn dienaar, die ik uitgekozen heb opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen, en zouden inzien dat ik het ben.

Vóór mij is er geen god gevormd, en na mij zal er geen zijn. Ik, ík ben de HEER! Buiten mij is er niemand die redt. Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde. Jullie zijn mijn getuige – spreekt de HEER –, dat ik werkelijk God ben en dat ik blijf wat ik ben. Niemand kan zich aan mijn macht onttrekken.

Wat mijn hand doet, wie maakt het ongedaan?

Zingen Psalm 93  

Evangelielezing: Johannes 6: 16-21

Bij het vallen van de avond daalden zijn leerlingen af naar het meer; ze stapten in een boot en zetten koers naar de overkant, naar Kafarnaüm. Het was al donker geworden, en Jezus was nog niet naar hen toe gekomen. Er stak een hevige wind op en het meer werd onstuimig. Toen ze vijfentwintig of dertig stadie geroeid hadden, zagen ze plotseling Jezus over het meer lopen; hij was dicht bij de boot en ze werden bang. Maar hij zei: ‘Ik ben het, wees niet bang.’ Ze wilden hem aan boord nemen, maar meteen kwam de boot aan land op de plaats waar ze naartoe wilden.

Zingen Lied 339A

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Geloofsbelijdenis in lied 342

Gebeden

Dankzegging en voorbeden

Acclamatie bij de voorbeden: lied 368g

‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’

Stil gebed

Afsluitend gebed

Orgelspel

De maaltijd van de Heer

Gebed over de gaven

Tafelgebed en Onze Vader

 1. De Heer zal bij u zijn!
 2. DE HEER ZAL U BEWAREN!
 3. Verheft uw harten!
 4. WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER!
 5. Brengen wij dank aan de Heer onze God!
 6. HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG!
 7. dankzegging
 8. lied 404e Heilig, heilig, heilig……   

 

 1. gedachtenis van Christus
 2. lied 403a Als wij dan eten van dit brood…..   
 3. gebed om de Heilige Geest
 4. Onze Vader >  lied 369b
 5. lied 408e: Lam van God, dat wegdraagt de..  

Nodiging

Gemeenschap van brood en wijn:

Orgelspel

Gebed na de maaltijd

Zending en zegen

Slotlied 836

Zegen

Gezongen amen (431b)

Orgelspel