Liturgie Bethelkerk

De diensten zijn ook te volgen via Youtube en Kerkomroep.  

In verband met overbelasting van kerkomroep.nl gaat de voorkeur tijdens de uitzending uit naar Youtube. Mocht u later de dienst willen bekijken of beluisteren dan kunt u ook www.kerkomroep.nl gebruiken


Orde van dienst Bethelkerk, Den Helder

Zondag 5 februari 2023

De dienst begint om 10.00 uur

Voorganger : Ds. Sybren Rozendal

Organist       : Peter Baanstra

—————————————————– 

Voor de dienst 218: 1 t/m 5

Welkom door de ouderling van dienst

Licht, geschapen, uitgesproken,

licht, dat straalt van Gods gelaat,

licht uit licht, uit God geboren,

groet ons als de dageraad!

Kaarsen worden aangestoken door diaken

gemeente gaat staan

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

G: En niet laat varen het werk van zijn handen

V: De Heer zij met u

G: Ook met u zij de Heer

Drempelgebed

Zingen aanvangspsalm 27: 1 en 2 ‘Mijn licht..’

gemeente gaat zitten

Kyriëgebed

Glorialied psalm 67: 1 en 2 ’God zij ons gunstig ….’

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het Woord

Het Kinderlied: Klein maar dapper https://youtu.be/LBYG2daXFx4

..Kindermoment (Kinderen komen naar voren)

Schriftlezing uit Jesaja 43: 9-12

Alle volken zullen zich verzamelen, alle naties komen bijeen. Wie van hun goden heeft aangekondigd wat eertijds nog te gebeuren stond? Laten zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen, opdat ieder die hen hoort zal zeggen: ‘Het is zo!’ Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –, mijn dienaar, die Ik uitgekozen heb

opdat jullie Mij zouden kennen en vertrouwen, en zouden inzien dat Ik het ben. Vóór Mij is er geen god gevormd, en na Mij zal er geen zijn.

Ik, Ik ben de HEER!

Buiten Mij is er niemand die redt. Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, jullie hoorden het van Mij, niet van een vreemde. Jullie zijn mijn getuige – spreekt de HEER –, dat Ik alleen God ben.

Zingen Lied 158a Lofzang van Zacharias

Evangelielezing Matteüs 5: 13-16
Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Zingen lied 838: 1 en 3 ‘O grote God die liefde zijt’

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen lied 967: 1, 2, 4, 6 en 7

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed – Voorbeden

Stil gebed – Onze Vader

Eventueel bijzondere aandacht voor de collecte

Kinderen komen terug

gemeente gaat staan

Slotlied 601: 2

Zending en Zegen

Zegen met gezongen Amen

 

Muziek

 

 

We wensen u een fijne voortzetting van deze dag en een gezegend 2023.

Na afloop van de dienst is er zoals gebruikelijk gelegenheid samen na te praten onder het genot van koffie, thee of fris.