Nieuwsbrief en liturgie Bethelkerk

23 oktober 2021

nieuwsbrief 24 oktober 2021

In verband met de richtlijnen van de overheid inzake het Corona-virus is de kerkzaal voor 50 % bezet. 

De diensten zijn te volgen via Youtube en Kerkomroep.  Mocht u naar de kerk willen komen, van harte welkom. 

In verband met overbelasting van kerkomroep.nl gaat de voorkeur tijdens de uitzending uit naar Youtube. Mocht u later de dienst willen bekijken of beluisteren dan kunt u ook www.kerkomroep.nl gebruiken

 

Orde van dienst in de Bethelkerk Den Helder

Zondag 24 oktober 2021

De dienst begint om 10.00 uur

Thema: Midden in het leven

Voorganger : Ds. Wim Andel en pastor André Martens

Organist       : Don Kool

In deze zal afscheid worden genomen van aftredende ambtsdragers en zullen de ambtstermijnen worden verlengd van gemeenteleden wier namen zullen worden genoemd.

 ————————————————————————————————

In de kerkdienst brandt de paaskaars en steken we de kaarsen op de tafel aan als teken van Gods aanwezigheid.

U kunt aan het begin van de dienst zelf ook een kaars aansteken, als teken dat God in ons midden is.

Orgelmuziek bij binnenkomst

Welkom door de ouderling van dienst:

Woorden uit lied 286: Steek een kaars aan tegen al het duister,

De diaken steekt de kaarsen op de liturgische tafel aan

Gemeente gaat staan

Bemoediging en Groet

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gem: die hemel en aarde gemaakt heeft,

die trouw houdt tot in eeuwigheid,

Gem: en niet loslaat het werk van zijn handen.

Groet

Genade zij U en vrede van God, onze vader

Gem: en van Jezus Christus, de Heer

De gemeente gaat zitten

Lied 287: 1, 2 en 5  ‘Rond het licht dat leven doet’

Kyriëgebed

Glorialied: Psalm 68: 7

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Afscheid ambtsdragers:

Peter en Betsie Baanstra, Hilbert Gerkema,

Wim Haaksma, Arie Hiddingh, Lucien Okel

Zingen Lied 704: 1, 2 “Dank, dank nu allen God”

Verlenging ambtstermijn:

Nel Bais-Ruiten, Hans Egner, Jan Gerkema, Jannie van Kalsbeek, Femmie Kints, Patricia de Lange, Ab Renes, Jaap Smit, Dirk Stolk, Reinier Wijkhuizen

Onderwijzing en zegen

Lied 363 “Dat ’s Heren zegen op u daal” (staande)

Vraag aan de gemeente:

Nu deze broeders en zusters opnieuw verbonden zijn als diakenen en ouderlingen,

belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen te werken aan de dienst van onze Heer?

Gemeente, wat is daarop uw antwoord?

Gemeente: JA     (we gaan zitten)

 

Jaarthema: Van U is de toekomst

toelichting van het logo door Arie Bosschaart

We luisteren naar lied 1006: Onze Vader in de hemel https://youtu.be/lKw_oAudVMg

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van Gods woord

De kinderen gaan naar de kinderkring

Schriftlezing: Genesis 1: 1-5

In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Zingen: lied 513 ‘God heeft het eerste woord’

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-4

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Overdenking: Midden in het leven

Orgelspel

Lied 686: 1 en 3 ‘De Geest des Heren heeft’

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden, voorbeden, stil gebed en samen gesproken Onze Vader

Kinderen komen terug van de kinderkring

Kinderlied: ‘Nehemia’ (Elly en Rikkert)

https://youtu.be/jscmPrKX3_0

Aandacht voor de collecte

U kunt deelnemen aan de collecte via de op de nieuwsbrief aangegeven mogelijkheden

Slotlied 978: 1, 4 “Aan U behoort o Heer der Heren”

Zending en Zegen

 

 

Orgelspel

 

           

 

 

Orgelmuziek