Nieuwsbrief en liturgie Bethelkerk

nieuwsbrief stadsbreed 23 januari

 

In verband met de richtlijnen inzake het Corona-virus wordt deze week de dienst nog online verzorgd. Voor zover nu bekend zijn er volgende week, 30 januari, weer gemeenteleden welkom in de dienst. Verdere informatie vindt u op de nieuwsbrief en op de homepage.

De diensten zijn te volgen via Youtube en Kerkomroep.  

In verband met overbelasting van kerkomroep.nl gaat de voorkeur tijdens de uitzending uit naar Youtube. Mocht u later de dienst willen bekijken of beluisteren dan kunt u ook www.kerkomroep.nl gebruiken

————————–

 

 

Orde van dienst Vredeskerk, Stadsbrede dienst

Den Helder, 23 januari 2022

Voorganger : ds. Willemien Keuning

Ouderling     : Betty Swagerman

Organist       : Bauke Klootwijk

——————————————————— 

Voor de dienst klinkt Orgelmuziek

Wanneer de organist het intredelied inzet, komen de ambtsdragers binnen.

Intredelied 220: 1 en 2

Aansteken van de Tafelkaarsen 

Bemoediging

Voorganger:           

Onze hulp is de naam van de Heer

die hemel en aarde heeft geschapen,

die sprak Licht!

en het werd licht,

die zag dat het goed was.

Allen: Gezegend het werk van zijn handen

Kyriëgebeden, beantwoord met:

Lied 301k

Glorialied: 220: 3 en 4

Dienst van het Woord

Groet

V. De Heer zij met u

G. Ook met u zij de Heer

Gebed bij de opening van de Schrift: 

Lied: Het liefste lied van over zee II, 32

Moment met de kinderen

BEGIN VAN DE WERELD: NOACH

Deze zondag is de vijfde van een blok met zes teksten over het begin van de wereld. In dit blok lezen we één psalm en vijf verhalen uit het Bijbelboek Genesis. Uit Genesis lezen we over de schepping van de hemel en de aarde en van alles wat daar leeft, de eerste mensen in de tuin van Eden en daarbuiten, Noach en de grote overstroming, en de toren van Babel. Op deze zondag staan gedeeltes uit Genesis 6:9-9:17 centraal: Noach, zijn gezin en een heleboel dieren worden gered van de grote overstroming. Na de overstroming geeft God een teken van zijn belofte van trouw voor de mensen: de regenboog.

Lezing uit Mattheus 25: 14- 27

Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.

Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend.” Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bij verdiend.” Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen.

Wie zijn leven niet wil geven,

niet wil delen met zovelen,

met een ander, gaat verloren.

Wie wil geven wat hij heeft,

die zal leven, opgegeten, die

zal weten dat hij leeft.

(tekst Huub Oosterhuis)

Lezing uit Lucas 4: 14-20

Optreden van Jezus in Nazaret

Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:

‘De Geest van de Heer rust op mij,

want hij heeft mij gezalfd.

Om aan armen het goede nieuws te brengen

heeft hij mij gezonden,

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken

en aan blinden het herstel van hun zicht,

om onderdrukten hun vrijheid te geven,

om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht.

Lied 530

Overweging

Stilte

Orgelspel

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden

Stilte

Onze Vader: Lied 369b

Aandacht voor de collecte 

U kunt deelnemen aan de collecte via de aangegeven wegen op de nieuwsbrief en website

Allen gaan staan

Zending en Zegen,

beantwoord met Lied 823: 1 en 4

Orgelspel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

We wensen u een fijne voortzetting van deze dag en een heel goede week