Nieuwsbrief en liturgie Bethelkerk

21 november 2020

nieuwsbrief 22 november 2020

 

In verband met de richtlijnen van de overheid inzake het Corona-virus is de kerkzaal slechts ten dele bezet. Mocht u naar de kerk willen komen, geef u dan tevoren op. De diensten zijn te volgen via Youtube en Kerkomroep

In verband met overbelasting van kerkomroep.nl gaat de voorkeur uit naar Youtube

Mocht u later de dienst willen bekijken of beluisteren dan kunt u ook www.kerkomroep.nl gebruiken

 

Orde van dienst Bethelkerk

Eeuwigheidszondag

Den Helder, 22 november 2020

Voorganger              : Pastor André Martens

Ouderling                 : Jannie van Kalsbeek

Diaken                      : Bert de Boer

Organist                   : Don Kool

Zang                          : Koen Stolk

Harp                          : Joke Kool – van der Sterre

Kaarsen                    : Elma Kool

Lector                       : Coby Renes

——————————————————————–

Koen zingt ‘Come to Jesus’

Dienst van voorbereiding

Welkom door de ouderling van dienst

Aansteken van de kaarsen door de diaken

De gemeente gaat staan

Bemoediging en Groet

Vg: Onze hulp is in de naam van de ene God,

Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Die trouw houdt in de eeuwigheid

en niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft.

Genade voor u en vrede, van God de Vader,

En van Jezus Christus,

in de Eenheid met de Heilige Geest

Gem: Amen

Zingen: Lied 91A ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’ – 1, 2, 3

De gemeente gaat zitten

Uitleg over de liturgische bloemschikking

Kyriëgebed

Zingen: Lied 885 ‘Groot is Uw trouw O Heer’ – 1 en 2 

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van de Schrift

Het kinderlied wordt gespeeld,  ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

Schriftlezing uit Openbaringen 21: 1-7

1.Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

2.Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.

3.Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4.Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

5.Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ –

6.Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.

7.Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.

Zingen: Lied 753 ‘Er is een land van louter licht’ – 1, 2 en 3  

Overdenking

Koen zingt ‘No more night’

Dienst van de herdenking

Gedenken van de overledenen

Namens de kinderen wordt een kaars aangestoken

We noemen de namen en steken voor hen een kaars aan:

Yonah Hensen

Elisabeth Hensen

Maria van Breda-Lips

Wiegert Kroon

Trijntje Gorter-Visser

Hendrika Johanna Kiers-Vos

Derkje de Vos-Bultman

Jolanda van Vuuren

Leendert Duits

Willem Johan Hendrik van ’t Spijker

Pieter Jan Gorter

Johanna Schoonheden-Jaarsma

Lummetje van Zanten-Weerstand

Hillechiena Aaltje Dijksterhuis-Kors

Jacobus de Bue

Johannes Cornelis Meeuwsen

 

Eduard Elbrink

Cornelia Johanna Visser-den Ouden

Kenneth Newton Edwards

Hendrik Visser

Neeltje Keizer-van Leeuwen

Maria Uziena Oost-Kruize

Jacqueline Neoridha Reedeker

Hendrik Braaksma

Everardinus Egbertus van Gent

Grietje Booij-Kleine

Jan Staalman

Grietje Benjamins-Bakker

Jan Brinkman

Johanna Tonia van Arkelen

Rodney Croezen

 

De laatste kaars wordt aangestoken voor iedereen die niet genoemd is

Voor allen die wij niet met name noemen, maar die wij hebben liefgehad in dit leven en die in ons hart verder leven ontsteken wij een kaars

Lied: Ik zal er zijn’ (opname via beamer)

https://youtu.be/h8Vz6BKxmVA

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, samen gebeden Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt;

Uw naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid. In eeuwigheid. Amen

Gemeente gaat staan

Slotlied 634 ‘U zij de glorie’ – 1 en 2 

Zegen met samen uitgesproken amen

 

Na de dienst mag u weer gaan zitten. Er volgt een uitleg over hoe de kaars, roos en gedenksteen kunnen worden meegenomen.

 

 

 

Deze dienst vanuit de Bethelkerk is zorgvuldig voorbereid in verband met voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de gezondheid. Met allemaal regels in de kerk die we niet gewend zijn. Wilt u graag op zondag naar de kerk komen? Vergeet dan niet op vrijdagmorgen tussen 9.30 en 12.00 naar de Bethelkerk te bellen en u aan te melden op

telefoonnummer 0223-614567

Op de zondagmorgen bent u dan van harte welkom.