Liturgie Bethelkerk

10/11/2018

 

                                               Orde van dienst Bethelkerk

2e Advent

“Lofzang en ontmoeting”

Den Helder, 9 december 2018

 Voorganger             : Pastor André Martens

Organist                   : Dhr. Peter Baanstra

 

Zingen voor de dienst: Lied 433

Welkom door de ouderling van dienst

 

                                  Beginnen

Aansteken van de kaarsen door de diaken

Aansteken tweede adventskaars

terwijl we luisteren naar het gedichtje

 “Nu mogen er twee kaarsjes aan,

Ons wachten wordt beloond.

Het wordt steeds lichter in de kerk,

Dit huis waarin God woont”.

                                         De gemeente gaat staan

 Intochtslied: Psalm 122 : 1, 2 en 3 

‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’

Bemoediging en Groet

V: Onze hulp is in de naam van de Vader

Die hemel en aarde gemaakt heeft

Die trouw blijft tot in eeuwigheid

en niet loslaat wat Zijn hand eenmaal is begonnen.

Genade zij U en vrede

van God onze Vader

en van zijn zoon Jezus Christus

in gemeenschap met de Heilige Geest

Amen

                                   De gemeente gaat zitten

Inleiding thema:  Ontmoeting

Lied: 444 ‘Nu daagt het in het oosten’

Kyriëgebed

Glorialied 971 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’

 

                                   Dienst van het Woord

Gebed bij het openen van de Bijbel

Gesprek met de kinderen

Betheljournaal, thema: “Goede gesprekken”

Kinderen gaan naar de eigen ruimten

Schriftlezing:  Lucas 1: 39-56

Kort daarop reisde ​Maria​ in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van ​Zacharias​ binnenging en ​Elisabet​ begroette. Toen ​Elisabet​ de groet van ​Maria​ hoorde, sprong het ​kind​ op in haar schoot; ze werd vervuld van de ​heilige​ Geest​ en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn ​Heer​ naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het ​kind​ van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de ​Heer​ in vervulling zullen gaan.’

Maria​ zei:

‘Mijn ziel prijst en looft de ​Heer,

mijn ​hart​ juicht om God, mijn redder: hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig​ is zijn naam. Barmhartig​ is hij, van geslacht op geslacht,

voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de

kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven

wanen, heersers stoot hij van hun troon en wie gering

is geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt hij

met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege

handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn

dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:

hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham

en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.’

Maria​ bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis.

Lied 157a ‘Mijn ziel maakt groot de Heer’

 

Overdenking deel 1: Mijn ziel maakt groot de Heer

Tijdens overdenking muzikaal moment: Magnificat  (Johannes Sebastian Bach)

Samenzang: 868 1, 2 en 5 ‘Lof zij de Heer’

Overdenking deel 2:  Ontmoeting

Maria en Elisabeth

Samenzang: ‘Ik wil jou van harte dienen’ (Opw. 378)  

                                        Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed/voorbeden

stil gebed/Onze Vader

Inzameling van gaven

Kinderen komen terug

Zingen: ‘Lichtje van verlangen’ (Hanna Lam)

Gezegend op weg

                        Gemeente gaat staan

Slotlied 442: ‘Op U, mijn Heiland blijf ik hopen’

Zegen met Gezongen amen

 

 

Na de dienst is er gelegenheid samen na te praten onder het genot van koffie, thee of fris.