Liturgie Bethelkerk

De diensten zijn ook te volgen via Youtube en Kerkomroep.  

In verband met overbelasting van kerkomroep.nl gaat de voorkeur tijdens de uitzending uit naar Youtube. Mocht u later de dienst willen bekijken of beluisteren dan kunt u ook www.kerkomroep.nl gebruiken


Orde van dienst Bethelkerk, Den Helder

Zondag 2 oktober 2022

De dienst begint om 10.00 uur

Voorganger : Ds. H.R. Hummelen

Organist       : Dhr. Peter Baanstra

—————————————————————-

In de kerkdienst brandt de paaskaars en steken we de kaarsen op de tafel aan als teken van Gods aanwezigheid.

U kunt aan het begin van de dienst zelf ook een kaars aansteken, als teken dat God in ons midden is.

Voor de dienst Psalm 78: 1, 2 en 3 “Mijn volk,….”

Welkom door de ouderling van dienst: Woorden uit lied 286:

Steek een kaars aan tegen al het duister, ………….

De diaken steekt de kaarsen op de liturgische tafel aan

Gemeente gaat staan

Groet & bemoediging

V: De Heer zij met u

G: Ook met u zij de Heer

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Zingen: “Ik sla mijn ogen op en zie” (Ps. 121: 1, 4)

Gemeente gaat zitten

Kyriëgebed

Glorialied: “Zing voor de Heer…..” (L 655: 1, 2 en 3)

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het Woord

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: ”De zegen van God”

https://youtu.be/Ks-NLsOPsUM

Jezus sloeg zijn armen om de kinderen heen.

Hij legde zijn handen op hen en zegende hen

Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

1. Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op hem zijn wij gericht.

Eerste Schriftlezing: Lucas 17: 7-10

Als iemand van jullie een knecht heeft die ploegt of de kudden weidt, dan zal hij, wanneer die thuiskomt van het land, toch niet tegen hem zeggen: “Kom aanliggen en eet mee”? Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen: “Maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf eten en drinken”? Hij bedankt de knecht toch niet omdat die gedaan heeft wat hem is opgedragen? Hetzelfde geldt voor jullie; wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: “Wij zijn maar eenvoudige knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan.”’

Tweede lezing Filemon

De brief van Paulus aan Filemon

Van Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, en van onze broeder Timoteüs. Aan onze geliefde medewerker Filemon, aan onze zuster Apfia en onze medestrijder Archippus, en aan de gemeente die in uw huis samenkomt. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Ik dank mijn God altijd wanneer ik u in mijn gebeden noem, want ik hoor vaak over de liefde en de trouw die u de Heer Jezus en alle heiligen toedraagt. Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt. Uw liefde heeft mij veel vreugde en troost gegeven, broeder, want door u voelen de heiligen zich gesterkt. Hoewel ik in eenheid met Christus het volste recht heb u te zeggen wat u moet doen, geef ik vanwege uw liefde de voorkeur aan een verzoek – ik, Paulus, een man van respectabele leeftijd, die nu ook nog gevangen zit omwille van Christus Jezus. Ik zou u om een gunst willen vragen voor iemand die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden: Onesimus.

Hij was u destijds niet van nut, maar nu kan hij zowel u als mij goede diensten bewijzen. Ik stuur hem naar u terug, hoewel hij me na aan het hart ligt en ik hem graag bij me gehouden had. Dan had hij namens u voor mij kunnen zorgen nu ik omwille van het evangelie gevangen zit.

Maar ik heb zonder uw medeweten niets willen ondernemen, want u moet mij niet een gunst verlenen omdat ik u onder druk zet, maar omdat u het zelf wilt.

Misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen, niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan dat, als een geliefde broeder. Voor mij is hij dat al, hoeveel te meer moet hij het dus voor u zijn, zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer. Dus, als u met mij verbonden bent, ontvang hem dan zoals u mij zou ontvangen. En mocht hij u hebben benadeeld of u iets schuldig zijn, breng het mij dan in rekening. Ik, Paulus, schrijf hier eigenhandig neer dat ik u zal betalen. Ik ga er dan maar aan voorbij dat u mij uw eigen leven schuldig bent. Kom, broeder, bewijs mij deze dienst omwille van de Heer, stel mij omwille van Christus gerust.

Ik heb u geschreven in het volste vertrouwen dat u mijn verzoek zult inwilligen, ik weet dat u zelfs meer zult doen dan dat. Ten slotte, maak voor mij een kamer in orde, want ik heb goede hoop dat ik dankzij de gebeden van u allen aan u teruggegeven wordt.

Epafras, die samen met mij omwille van Christus Jezus gevangen zit, laat u groeten, evenals mijn medewerkers Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.

Zingen: “O Vader, trek het lot U aan” (L 995)

Uitleg en Verkondiging

Orgelspel

Zingen: “Het woord dat u ten …”  (L 316 : 1, 3 en 4)

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden, voorbeden, stil gebed en samen gesproken Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Kinderen komen terug van de kinderkring

Gemeente gaat staan

Slotlied “Liefde eenmaal uitgesproken” (L 791)

Zegen

met samen gezongen ‘amen’

 

 

Orgelspel

               

 

 

We wensen u een fijne voortzetting van deze dag en een heel goede week.

Na afloop van de dienst is er zoals gebruikelijk gelegenheid samen na te praten onder het genot van koffie, thee of fris.