Nieuwsbrief en liturgie Bethelkerk

7 mei 2021

nieuwsbrief 9 mei 2021

extra nieuwsbrief themadienst 11 april

overdenking themadienst 11 april

In verband met de richtlijnen van de overheid inzake het Corona-virus is de kerkzaal slechts ten dele bezet.  De diensten zijn te volgen via Youtube en Kerkomroep. Met ingang van 9 mei kunnen de kerkdiensten weer bezocht worden door 30 personen. Mocht u naar de kerk willen komen, geef u dan tevoren op, zie nieuwsbrief en homepage. 

In verband met overbelasting van kerkomroep.nl gaat de voorkeur tijdens de uitzending uit naar Youtube
Mocht u later de dienst willen bekijken of beluisteren dan kunt u ook www.kerkomroep.nl gebruiken

 

Orde van dienst in de Bethelkerk

Den Helder

Zondag 9 mei 2021

6e zondag na Pasen

De dienst begint om 10.00 uur

Voorganger             : Ds. Wim Andel

Ouderling                 : Jannie van Kalsbeek    

Diaken                      : Jaap Smit

Organist                   : Don Kool

Lector                       : Coby Renes

—————————————————————— 

In de kerkdienst brandt de paaskaars en steken we de kaarsen op de tafel aan als teken van Gods aanwezigheid.

U kunt aan het begin van de dienst zelf ook een kaars aansteken, als teken dat God in ons midden is.

 

Orgelmuziek bij binnenkomst

Welkom door de ouderling van dienst:

Woorden uit lied 286: Steek een kaars aan tegen al het duister,

De diaken steekt de kaarsen op de liturgische tafel aan

Gemeente gaat staan

Groet en Bemoediging

V: De Heer zij met u

G: Ook met u zij de Heer

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Aanvangspsalm: Psalm 33, vers 1, 2 en 8

“Kom nu met zang en roert de snaren”

Gemeente gaat zitten

Inleidende woorden en aanvangstekst Efeziërs 6:13

“Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.”

Lied 800: 1 en 3 “Wat zou ik zonder U geweest zijn”   

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het Woord

Aandacht voor de kinderen en kinderlied

De komende vier weken lezen we uit het Nieuwe Testament, waarin God je vraagt om je wapens te gebruiken om jezelf te verdedigen.

Als je dat leest, denk je meteen aan grote gevaarlijke wapens, maar God vraagt ons om andere wapens te gebruiken:

Je wapens zijn: je bent eerlijk en vertelt het goede nieuws over Jezus.

Vandaag horen we het verhaal van de smid, die zwaarden en schilden maakt. Hij vertelt aan zijn buurjongen dat we allemaal soldaat zijn, omdat we geloven in Jezus.

We vechten dus niet met speren en zwaarden, niet met geweld. Maar God wil graag dat je de waarheid spreekt en het goede doet. Breng iedereen het goede nieuws van God’s vrede. Hou vast aan je geloof, want dat beschermt je als een schild. We leren hoe we een voorbeeld voor anderen kunnen zijn in woorden en in daden. En we horen hoe de Gods Geest ons daarin steunt.

Je kan je eigen schild tekenen en versieren, wat zet je erop? Wat is belangrijk voor jou? Zet eens je speelgoedhelm op en voel hoe die je beschermt.

“Vertrouw erop dat God je zal redden, want dat vertrouwen beschermt je als een helm” ( Efeziërs 6:17)

We luisteren nu naar het kinderlied van deze dienst

Lied “De wapenrusting” https://www.youtube.com/watch?v=IvczqgeKVyE

Schriftlezing Johannes 15: 9-17

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Lied 791: 1, 2, 3 “Liefde eenmaal uitgesproken”

Uitleg en verkondiging

Lied  837: 1, 2, 3 en 4 “Iedereen zoekt U, jong of oud”

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden

Dankgebed/ voorbeden, Stil gebed/ Onze Vader

Aandacht voor de collecten, u kunt thuis deelnemen aan de collecte via de op de nieuwsbrief aangegeven mogelijkheden

Slotlied 968: 2 en 5 “Door God bijeen vergaderd”

Zegen

Het ’amen’ na de zegen wordt gesproken.

 

Orgelspel

 

We wensen u fijne voortzetting van deze dag en een heel goede week.

 

Donderdag

De dienst op Hemelvaartsdag wordt gehouden In de Vredeskerk

Ook voor deze dienst kunt u zich aanmelden en de dienst is te volgen via de kerkomroep