Nieuwsbrief en Liturgie binnen de Linie

9 juni 2019

Nieuwsbrief 15-06-2019

Orde van dienst

“Trinitatis”

Bethelkerk Den Helder, 16 juni 2019

Voorganger : ds. Wilma van Rijn

Organist       : Dhr. Hans Meeuwsen

 

Vóór de dienst: Lied 653: 1 en 4

BEGINNEN

Welkom en mededelingen

Tafelkaarsen worden aangestoken

Gemeente gaat staan

Intochtslied Psalm 111: 1 en 2

Bemoediging en groet

Vg: Onze hulp is in de naam van de ene God,

Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Die trouw houdt in de eeuwigheid

en niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft.

 

Genade zij u en vrede, van God de Vader,

en van Jezus Christus

in de Eenheid met de Heilige Geest

Gem: Amen

Gemeente gaat zitten

Lied Psalm 111 vers 6

Kyriëgebed

Glorialied 705: 1 en 4 ‘Ere zij aan God de vader’

Dienst van het Woord

Gebed bij openen Woord

Gesprek met de kinderen

Kinderen gaan naar de kinderkring (Zingen Liedmap 151 ‘we gaan voor even uit elkaar’)

1e schriftlezing uit Spreuken 8: 22-31

De HEER heeft mij vóór al het andere verworven,

toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij.

Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was,

nog voor de aarde vorm kreeg.

Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voort-gebracht, nog voor de ​bronnen​ met hun waterstromen.

Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd ik voortgebracht, nog voor er heuvels waren.

De aarde en de velden had de HEER nog niet geschapen, geen korrel zand was nog gemaakt.

Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf

en een cirkel om het water trok,

de wolken aan de hemelkoepel plaatste,

de oceanen bruisend op liet wellen,

toen hij aan de zeeën grenzen stelde,

het water met zijn woord zijn plaats gaf,

de fundamenten van de aarde legde.

Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw.

Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid,

vond vreugde in zijn hele aarde

en was blij met alle mensen.

Lied 823: 1 en 2 ‘Gij hebt o vader van het leven’  

Tweede lezing: Romeinen 11:33-36

Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. ‘Wie kent de gedachten van de ​Heer, wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald?’ Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. ​Amen.

Lied Hemelhoog 226 ‘God is getrouw’ 

Overdenking

Muzikaal moment

Lied 849: 1 en 3 ‘Zoek de wegen van de wijsheid’

Afkondiging van overlijden

Lied ter nagedachtenis Psalm 139: 1

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van gaven

Kinderen komen terug van de kinderkring, kinderen mogen uit de crèche worden opgehaald

Kinderlied: ‘Diep als de zee’

https://www.youtube.com/watch?v=mTq2oZh6Quo    

Gezegend op weg

Gemeente gaat staan

Slotlied 415 ‘Zegen ons algoede’   

Zegen met gezongen amen

 

 

Na afloop is er gelegenheid de voorganger de hand te schudden en onder het genot van een kopje koffie of thee of een glas fris met elkaar na te praten.