Nieuwsbrief en Liturgie binnen de Linie

10/11/2018

Nieuwsbrief 21-04-2019

 

ORDE VAN DIENST

Goede Vrijdag           : 19.30 uur

Stille Zaterdag           : 20.30 uur, Paaswake, viering Heilig Avondmaal

Bethelkerk, Den Helder

April 2019

———————————-

GOEDE VRIJDAG

We zijn stil voor de dienst om het ingetogen karakter te versterken.

Op goede vrijdag gedenken we het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. We volgen in deze dienst Zijn weg naar het kruis volgens het evangelie van Johannes.

De tafel is kaal en leeg, het orgel klinkt niet.

We waken zo samen, met de kerk door de eeuwen heen, bij de laatste uren van Jezus.

Wij vragen u om donderdag en vrijdag deze liturgie in de kerk achter te laten.

Lector                : Coby Renes

Organist            : Don Kool

Voorganger      : ds. Wilma van Rijn

—————————————————–

Stilte

Gebed

Psalm 22 1, 2 ‘Mijn God, mijn God, waarom …..’

Exodus 12: 21-29

Zingen 91a 1, 2 ‘Wie in de schaduw Gods’

Hebreeën 4: 14-16

Lied: Hemelhoog 275 1, 2, 4 ‘Heer ik kom tot U’

Johannes 18: 1-11

Lied 587 1, 2 ‘Licht van de wereld’

Johannes 18: 12-27

Lied 582 1, 3 en 4 ‘Door wat voor grote ….’

Johannes 18: 28-40 en 19: 1-3

Lied 558 1, 6 en 7 ‘Jezus om uw lijden groot’

Johannes 19 4-16a

Lied 586 1, 2, 3 ‘Zie de mens die in zijn lijden’

Johannes 19: 16B-27

Lied 578 1, 2, 5 ‘O kostbaar kruis, o wonder Gods’

Johannes 19: 28-30

Paaskaars wordt gedoofd

Stilte

Lied 576b 1, 2, 5 ‘Oh hoofd vol bloed en wonden’

Orgelspel

GEBEDEN

Onze Vader

Passiegebed (naar Sytze de Vries uit: Bij gelegenheid)

Lied 590 1, 2, 4, 5 ‘Nu valt de nacht’

Gebed

Stilte                                                                 

 

Misschien wilt u in stilte nablijven, anderen gaan liever van hier.

Laten we dit doen zonder elkaar te storen.

…………………………………………………………………………………………………………                                                          STILLE ZATERDAG

Het grote feest van Pasen begint al in de paasnacht.

Deze nacht is anders dan alle andere nachten.

In deze nacht gedenken we dat Christus is opgestaan uit de dood.

We veranderen deze avond de liturgische kleur van paars naar wit.

Van de kleur van inkeer naar de kleur van het feest.

De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken:

Het symbool dat God met Pasen, met ons een nieuw begin gemaakt heeft.

We steken zelf ook kaarsen aan.

Hopend dat wij het van God ontvangen licht mogen doorgeven in deze wereld.

Dat wij tekens mogen zijn van de Liefde.

Lector                   : Alize Okel

Organist               : Peter Baanstra

Voorganger      : ds. Wilma van Rijn

——————————————————

LICHT IN DE NACHT

De diaken draagt de paaskaars binnen

Gemeente gaat staan.

De diaken roept: ‘Het licht van Christus!’

Gemeente antwoordt: ‘O God, wij danken U!’

Het Licht van de paaskaars wordt aan elkaar doorgegeven, onder het uitspreken van de woorden: ‘Het licht van Christus!’

Hemelhoog 413 vers 2 ‘Als alles duister is’

(herhalen tot elk kaarsje brandt)

Lof van het licht

V.: Het licht van Pasen straalt in de duisternis.

Het stralend licht dat God ons zond.

Het licht van liefde en vrolijkheid, het licht van Gods genegenheid.

Het licht van Pasen straalt in de duisternis.

Het stralend licht dat God ons zond.

Het licht dat de duisternis verjaagt, het licht dat ons bestaan verwarmt.

Het licht van Pasen straalt in de duisternis.

Het stralend licht dat God ons zond.

De dageraad van Genesis, de dag van de verrijzenis.

Allen: Amen

De paaskaars wordt op de standaard geplaatst en de kaarsen op de tafel worden aangestoken.

De kaarsjes worden gedoofd, en gemeente gaat zitten

Lied 213 1, 2 en 5 ‘Morgenglans der eeuwigheid’

DE WEG VAN HET LEVEN

V: Dit is de nacht van het gedenken, de nacht waarin

    de mensen worden geroepen uit het duister, naar

     het licht.

L:    Dit is de nacht waarin de wereld tot leven    geroepen wordt:

         Genesis 1: 1-5

V:  God van alle mensen: U die als eerste het licht

      schiep.

 Schep in ons Uw licht.

 Onze ogen gericht

 op Jezus Christus, licht van de  wereld.

 Licht in ons leven.

Al:  Amen.

Lied 600 1, 2 en 3 ‘Licht ontloken aan het duister’

L:      Dit is de nacht waarin Gods mensen losgemaakt werden uit de slavernij in Egypte.

En met droge voeten door het water trokken.

Exodus 14: 15-22

V:      God, U heeft ons, uw mensen, losgemaakt van ons slavenbestaan. Schep in ons een doorgang. Van onderdrukking naar leven in volheid en vrijheid.

Al: Amen

Lied 605 1, 2 en 5 ‘De toekomst is al gaande’

L:      Dit is de nacht waarin de woorden van de profeten tot vervulling zijn          gekomen. Jesaja 55: 1-6   

V:      God, U heeft ons in overvloed gegeven.

         Schep in ons uw liefde,

         Dat wij alles wat wij van U hebben ontvangen,

         mogen doorgeven.

Al: Amen.

Lied Hemelhoog 707 ‘Welkom in Gods huis’

L:      Dit is de nacht waarin God een nieuw begin met

      ons maakte. Ezechiël 36: 24-28

V:      God, U heeft onze toekomst geopend.

      Schep in ons een nieuw hart en een nieuwe geest.

      Dat wij als vervulde mensen mogen leven:

      Vol hoop op Uw toekomst die al begonnen is.

Lied 51B ‘Create in me a clean heart’ (2x)

L:  Dit is de nacht waarin onze levens werden

     verbonden met de Opgestane. Kolossenzen 3:1-4

V: God, u laat ons, met Christus, stralen en

     schitteren. Help ons te richten op u.

     Dat wij telkens weer in het spoor van Christus

     het leven zoeken en ervaren.

Lied 214 1, 4, 8 ‘Het licht dat weer opnieuw begon’

DE WEG VAN DOOP EN BELIJDEN

Doopgedachtenis

De gemeente verzamelt zich rond het doopvont

Doopwater wordt uitgegoten

Doopgelofte: Geliefde gemeente van God, ik vraag jullie:

Willen jullie met je geloof beamen wat jullie in de doop hebben ontvangen?

Gem.: Wij willen het doen met Gods hulp.

V.: Wensen jullie als nieuwe mensen te leven, doorademd door de Heilige Geest,

levend in Gods licht?

Gem.: Wij wensen het.

V.: Willen jullie God dienen, zoals Jezus de mensen diende?

Gem.: Wij willen het.

Stilte

Belijdenis van het geloof

Apostolische Geloofsbelijdenis (gezongen) 340b

Lied 612 1, 3 ‘Wij komen als geroepen’

HET LICHT DELEND

Gebeden

Vg: We maken de overgang van de Paasnacht naar de morgen van de opstanding. We laten de duisternis achter en richten ons tot het licht.

De kleur verandert van paars naar wit.

De kaarsjes worden aangestoken.

L: Lucas 24: 1-10a

Lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’

Kaarsjes worden gedoofd

Delen van Brood en Wijn.

God heeft de tafel voor ons gedekt. Iedereen die gelooft en God liefheeft is uitgenodigd. Laat ons gedenken hoe Hij voor ons een voorbeeld is.

Laat ons brood en wijn uit Zijn hand ontvangen.

Vg: De vrede die God ons geschonken heeft, is altijd met ons.

We geven elkaar een hand en wensen elkaar de vrede van Christus.

V: Wij danken u Eeuwige God.

Dat u met ons een nieuw begin heeft gemaakt.

Dat wij met u in het Licht mogen leven.

Lied 643 1, 5 en 9 ‘Zing nu de Heer! Hij zag ons aan’

V: God u heeft ons uw goedheid gegeven in overvloed. Uw liefde kent geen einde.

U roept ons tot leven met een nieuwe naam.

Allen: Bron van Licht, schijn in ons midden.

V: Wij zien dat Uw liefde mensen aanspoort.

We zien hoe zij zich met liefde inzetten om

vrede en gerechtigheid op deze aarde

waar te maken.

Allen: Bron van Licht, schijn in ons midden.

V: Wij danken u voor Uw Zoon.

Licht in ons duister, brood uit de hemel.

Gezonden om ons tot het uiterste dienstbaar te zijn.

Opdat wij in zijn Licht mogen leven.  

Allen: Bron van Licht, schijn in ons midden.

V: U bent de bron van het goede.

Geeft ons de wijn van het koninkrijk. Wij mogen drinken van uw bron.

Uw liefde voor hem is de bron waaruit wij drinken.

Hij opent ons de ogen, is het licht dat ons vooruit gaat.

Allen: Bron van Licht, schijn in ons midden.

V: U zond ons uw Zoon.

Hij die zichzelf heeft gegeven,

Op deze wereld was, stierf aan de nacht,

tot in de diepte der diepten is gegaan.

Zijn laatste adem gaf ons leven.

Hij is het levend brood: gebroken en gedeeld.

Zijn lichaam voor ons. Hij is de wijn in overvloed: geschonken en gedeeld. Zijn bloed voor ons.

Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven:

Hier delen wij met elkaar, wat Hij ons gaf.

Allen: Bron van Licht, schijn in ons midden.

Delen van brood en wijn

V.: God van liefde, U hebt ons gevoed met uw gaven: Brood uit de hemel en de wijn van het Koninkrijk.

Geef ons uw Licht. Opdat wij mogen stralen in deze wereld. Zoals uw Zoon ons heeft voorgedaan. Christus de Levende.

Allen: Amen.

OP WEG NAAR HET LICHT

Lied 630 1, 2 en 3 ‘Sta op een morgen ongedacht’

Zegen met gezongen Amen  

 

Na de dienst kunnen we elkaar een vrolijk Pasen wensen.