Liturgie Bethelkerk

De diensten zijn ook te volgen via Youtube en Kerkomroep.  

In verband met overbelasting van kerkomroep.nl gaat de voorkeur tijdens de uitzending uit naar YouTube.
Mocht u later de dienst willen bekijken of beluisteren dan kunt u dit tot 2 weken na de uitzending ook via www.kerkomroep.nl doen


De dienst van zondag 28 april is in de Vredeskerk. De liturgie van deze diensten vind u hier 

————————————————————————-

Protestantse Gemeente Den Helder, Zondag 21 april 2024

Bethelkerk

Voorganger: ds. Peter den Braanker

Organist: Don Kool

Klarinet: Peter Koetsveld

—————————————————–

Lied voor de dienst 146c: 1, 3 en 7 “Alles wat adem heeft”

Welkom door de ouderling van dienst.

De diaken steekt de kaarsen op de liturgische tafel aan.

Gemeente gaat staan

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

G: En niet laat varen het werk van zijn handen

V: De Heer zij met u

G: Ook met u zij de Heer

Drempelgebed

Aanvangslied 95: 1, 2 en 3: “Steek nu voor God….”

Gemeente gaat zitten

Muziek: ‘Jesus bleibet meine Freude’ J.S. Bach (1685-1750)

Kyrië-gebed

Gloria-lied: Lied 652 inleiding klarinet “Zing jubilate”

Muziek: “Prayer” van Ernest Bloch

Dienst van het woord

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment

Kinderlied: Ben je groot of ben je klein” https://www.youtube.com/watch?v=FATE9EqrDLo

Met de kinderen

Zingen: “wij gaan voor even uit elkaar”

Schriftlezing(en), afgewisseld met liederen

1e Schriftlezing: Numeri 27: 12 – 23

Mozes draagt de leiding over aan Jozua

De HEER zei tegen Mozes: ‘Beklim deze berg in het Abarimgebergte, zodat je kunt uitkijken over het land dat Ik de Israëlieten geef. Wanneer je het gezien hebt, zul je met je voorouders verenigd worden, net als je broer Aäron. Dat is omdat jullie in de woestijn van Sin, toen de Israëlieten met verwijten kwamen over water, tegen mijn bevel zijn ingegaan en in hun bijzijn geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid.’ (Dat was het water van Meribat-Kades in de woestijn van Sin.) Mozes antwoordde de HEER: ‘Moge de HEER, de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het volk van de HEER niet wordt als een kudde schapen zonder herder.’ De HEER zei tegen Mozes: ‘Laat Jozua, de zoon van Nun, bij je komen; hij is een man die geestkracht bezit. Leg hem de hand op en laat hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan hem over en laat hem delen in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël hem voortaan gehoorzamen. Wanneer er een beslissing moet worden genomen, moet hij zich tot de priester Eleazar wenden, en die raadpleegt dan ten overstaan van de HEER de orakelstenen. Zijn uitspraak bepaalt of Jozua met de andere Israëlieten een veldtocht moet ondernemen of niet.’ Mozes deed wat de HEER hem had opgedragen: hij liet Jozua bij zich komen, liet hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap, legde hem de handen op en droeg de leiding aan hem over. Zo had de HEER het bij monde van Mozes bevolen.

Zingen Lied 326: 1, 2 en 3 inleiding orgel: “Van ver, van oudsher…”

2e Schriftlezing: Johannes 10: 11 – 16  

Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

Zingen: vervolg Lied 326: 4, 5 en 6 inleiding klarinet   

Uitleg en verkondiging

Muziek: “Kaddish” van Ravel (1875-1937)

Lied 23c inleiding orgel “Mijn God, mijn herder…”

In Memoriam

Stilte

Zingen: Lied 961

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden/ Stil gebed/ Onze Vader (gezongen Lied 1006)

Inzameling van gaven

Tijdens de collecte muziek: ‘Sunday, Plasencia Sepharid’ van Mike Curtis (1952-  

Kinderen komen terug

De gemeente gaat staan

Slotlied 653: 1, 4, 6 en 7 inleiding klarinet: “U kennen..”

Zegen

Het ’amen’ na de zegen wordt gezongen

 

 

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie, thee en limonade 

Wij wensen u en jou een goede week