Nieuwsbrief en liturgie Bethelkerk

26 februari 2021

nieuwsbrief 28 februari 2021

extra nieuwsbrief i.v.m. themadienst

overdenking 14 februari met vragen

In verband met de richtlijnen van de overheid inzake het Corona-virus is de kerkzaal slechts ten dele bezet. Mocht u naar de kerk willen komen, geef u dan tevoren op. De diensten zijn te volgen via Youtube en Kerkomroep. Tot nader order kunnen de kerkdiensten niet bezocht worden, zie nieuwsbrief en homepage. De opnames zijn op het moment op zaterdag.

In verband met overbelasting van kerkomroep.nl gaat de voorkeur uit naar Youtube

Mocht u later de dienst willen bekijken of beluisteren dan kunt u ook www.kerkomroep.nl gebruiken

 

Orde van dienst PKN Den Helder

Gezamenlijk Vredeskerk en Bethelkerk

In de Bethelkerk

Den Helder, zaterdag 27 februari 2021: 10.00 uur

Voorganger : Ds. Wim Andel

Organist       : Dhr. Don Kool

—————————————————- 

Orgelmuziek bij binnenkomst

Welkom door de ouderling van dienst

Gedicht uit “ik ben er voor jou” Kerk in Actie

Kom naar het levend water, kom naar de bron:

leer valse schijn verlaten en keer je om.

Ik ben het levend water, ik ben de bron:

leer je op mij verlaten en zie niet om!

Wie zoekt om God te eren, Hart van bestaan,

zal in mijn daden lezen die Ene naam.

Wie aarde gaat bewerken leert met geduld

de groeikracht op te merken die haar vervult.

Leven wordt je gegeven, Adem en Geest;

dood zul je niet meer vrezen, zowaar ik leef.

V o o r b e r e i d i n g

De diaken steekt de kaarsen op de tafel aan met het licht van de paaskaars

Hierna gaat de gemeente staan

Groet & bemoediging

V: De Heer zij met u

G: Ook met u zij de Heer

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Aanvangspsalm Psalm/Lied 25, vers 1 en 3  “Heer, ik hef mijn hart en handen”

(Vers 1 orgel en tekst beamer, vers 3 gelezen) 

De gemeente gaat zitten

Inleidende woorden en aanvangstekst Psalm 16:11

“U wijst mij de weg naar het leven:

overvloedige vreugde in uw nabijheid,

voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.”

Lied Psalmen voor Nu, Psalm 16 Nederland zingt:

https://www.youtube.com/watch?v=wtmFelxuLoI&ab_channel=NederlandZingt

D i e n s t   v a n   h e t   w o o r d

Gebed bij de opening van het Woord

Aandacht voor de kinderen (kinderkring)

Kinderlied 28 februari 2021: ‘Achter U aan’

Schriftlezing Marcus 9:2-10

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.

Lied 545 “Christus staat in majesteit” https://www.youtube.com/watch?v=e5q1zXBzgUc&ab_channel=EgbertMinnema

Uitleg en verkondiging

Lied 536 “Alles wat over ons geschreven is”

(Vers 1 orgel en tekst beamer; 2 gelezen; 3 orgel en tekst beamer, vers 4 gelezen)

D i e n s t   v a n   g e b e d e n   e n   g a v e n

Afkondiging van overlijden

Lied 23B, vers 1 “De Heer is mijn Herder” (orgel en tekst beamer)

Gebeden

Dankgebed/ voorbeden/Stil gebed/ Onze Vader

Voor de collecte wijzen wij u op de mogelijkheden die op de nieuwsbrief worden vermeld

Aandacht voor de kinderen

Slotlied Lied 767: 1, 2, 3 en 4

“De toekomst van de Heer is daar”

1 orgel/beamer; 2 gelezen; 3 orgel/beamer; 4 gelezen)

Zegen

Orgelmuziek