Nieuwsbrief en Liturgie stadsbreed

23 mei 2020

Stadsbrede nieuwsbrief 24 mei 2020

De digitale versie van de dienst in de Bethelkerk is live te volgen op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10010

Hierbij zijn aanwezig de predikant, ouderling van dienst, diaken, koster, beamerist/studio TV en evt. de organist.

 

De liturgie van Hemelvaartsdag 

 

Orde van dienst Bethelkerk Wezenzondag

Den Helder, zaterdag 23 mei 2020: 10.00 uur

Voorganger : Ds. Wilma van Rijn

Organist       : Dhr. Bauke Klootwijk

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars en steken we de kaarsen op de tafel aan als teken van Gods aanwezigheid.

U kunt aan het begin van de dienst zelf ook een kaars aansteken, als teken dat God in ons midden is.

 

Orgelmuziek bij binnenkomst

Welkom door de ouderling van dienst:

Woorden uit lied 286:

Steek een kaars aan tegen al het duister,

als teken in een bange tijd,

dat ons leven niet in wanhoop eindigt,

dat de vrede sterker is dan strijd.

Want het licht is sterker dan het donker,

en het daglicht overwint de nacht.

Zoek je weg niet langer in het duister,

keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Aansteken van de kaarsen door de diaken

Bemoediging en Groet

Onze hulp is in de naam van de Ene God,

Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Die gezegd heeft: Licht, en er was licht.

Licht om te leven, het donker voorbij.

Die ons in het licht zet van zijn liefde.

Die trouw houdt tot in eeuwigheid,

En niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft.

Genade zij u en vrede, van God de Vader,

en van Jezus Christus, in de Eenheid met de Heilige Geest. Amen

Inleiding

Lied ‘Morgenglans der eeuwigheid’ (213 1,4,5)

https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen

Gebed

Schriftlezing Psalm 126

Een pelgrimslied.

Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden,

een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken: ‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’

Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht, we waren vol vreugde.

Keer ook nu ons lot, HEER, zoals u water doet weerkeren in de woestijn.

Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich.

Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven.

Muziek: De steppe zal bloeien’

https://www.youtube.com/watch?v=hptIyJ6Vd7o

Overdenking

Lied 841, 1 en 2: ‘Wat zijn de goede vruchten’

Gebeden

en Onze Vader (lied 1006)

https://www.youtube.com/watch?v=_Ibhgfun6to

Slotlied:  425 ‘Vervuld van Uw zegen’ 

Zegen

 

Orgelmuziek

 

 

 

Deze stadsbrede dienst vanuit de Bethelkerk kwam tot stand door nauwe samenwerking van medewerkers van Johanneskapel, Vredeskerk en Bethelkerk.