Nieuwsbrief en Liturgie binnen de Linie

18 september 2020

nieuwsbrief 20 september 2020

extra nieuwsbrief jaarthema en startzondag 2020

quiz startzondag

In verband met de richtlijnen van de overheid inzake het Corona-virus is de kerkzaal slechts ten dele bezet. Mocht u naar de kerk willen komen, geef u dan tevoren op. De diensten zijn te volgen via Youtube en Kerkomroep

In verband met overbelasting van kerkomroep.nl gaat de voorkeur uit naar Youtube

Mocht u later de dienst willen bekijken of beluisteren dan kunt u ook www.kerkomroep.nl  gebruiken

           

Orde van dienst Bethelkerk

Thema:

“Het goede leven – Onder de regenboog”

Den Helder, zondag 20 september 2020: 10.00 uur

Voorganger : Pastor André Martens

Organist       : Peter Baanstra

Ouderling     : Jannie van Kalsbeek

———————————————————- 

In de kerkdienst brandt de paaskaars en steken we de kaarsen op de tafel aan als teken van Gods aanwezigheid.

U kunt aan het begin van de dienst zelf ook een kaars aansteken, als teken dat God in ons midden is.

Orgelmuziek

Welkom door de ouderling van dienst:

Woorden uit lied 1005:

Zoekend naar licht hier in het duister,

zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,

schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Aansteken van de kaarsen door de diaken

Gemeente gaat staan

Votum en groet

Zang: lied 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ 

Coupl. 1: koor; coupl. 2: gesproken; coupl. 3: koor

Uitleg jaarthema ‘Het goede leven’ en uitleg logo

Zang: lied 793 ‘Bron van liefde, licht en leven’

Coupl. 1: koor; coupl. 2: gesproken

Gemeente gaat zitten

Kyriëgebed

Na elke voorbede antwoordt de gemeente met ‘Heer ontferm U’ en steekt de ouderling van dienst een kaarsje aan

Glorialied Lied 903 ‘Zou ik niet van harte zingen’

1 door koor; 6 gesproken

Overstap van kinderen van de kinderkring naar de jeugdkerk

Wat betekent ‘Het goede leven’ voor mij?

We luisteren naar een lied: Remco Hakkert: ‘Voetstappen in het zand’

https://youtu.be/DJ-v2anhDwU

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van de Schrift

Kinderen worden naar voren geroepen en aansluitend het kinderlied ‘We gaan voor even uit elkaar’, gespeeld door de organist, de kinderen gaan naar de kinderkring en nemen het licht mee.

Schriftlezing: Genesis 9: 1 – 17

Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde. De dieren die in het wild leven, de vogels van de hemel, de dieren die op de aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee zullen ontzag en angst voor jullie voelen – ze zijn in jullie macht. Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven. Maar vlees waarin nog leven is, waar nog bloed in zit, mag je niet eten. En ik zal genoegdoening eisen wanneer jullie eigen bloed, waarin je levenskracht schuilt, wordt vergoten; ik eis daarvoor genoegdoening van mens en dier. Van iedereen die zijn medemens doodt, eis ik genoegdoening. Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt. Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de hele aarde.’ Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: ‘Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.’
Lied 538 ‘Een mens te zijn op aarde’

1 koor; 2 gesproken

2e Schriftlezing: Hebreeën 11: 1-3 en 7

1-3. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.

  1. Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof.

Overdenking: Het goede leven – Onder de regenboog

Muziek van Sela: ‘Ik zal er zijn’   https://youtu.be/f4RgXZAEiQg  

Wat betekent het goede leven voor mij?

Lied 233 Hemelhoog ‘Laat m’in U blijven groeien bloeien’

1 koor; 2 gesproken; 3 koor; 4 gesproken

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed  

en Onze Vader samen gesproken

De kinderen komen terug uit de kinderkring

Kinderlied: ‘No-no Noach’    https://youtu.be/EpOrYVFoprU

Slotlied 978 ‘Aan U behoort O Heer der Heren’

1 koor; 2 gesproken; 4 koor

Zegen

De gemeente gaat zitten. Er volgt uitleg over het verdere programma van deze startzondag.

 

 

 

Deze dienst vanuit de Bethelkerk is zorgvuldig voorbereid in verband met voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de gezondheid. Met allemaal regels in de kerk die we niet gewend zijn. Wilt u graag op zondag naar de Bethelkerk komen? Vergeet dan niet op vrijdagmorgen tussen 9.30 en 12.00 naar de Bethelkerk, 0223-614567, te bellen en u aan te melden. Op de zondagmorgen bent u dan van harte welkom.