Nieuwsbrief en Liturgie binnen de Linie

25 januari 2020

Nieuwsbrief 26-01-2020

Orde van dienst Bethelkerk

Den Helder, 26 januari 2020

Voorganger : Ds. D. Huurman

Organist       : Dhr. Peter Baanstra

————————— 

Zingen voor de dienst lied 215: 1, 3, 5 en 7

Welkom door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Aansteken van de kaarsen door een diaken

De gemeente gaat staan

Groet en Bemoediging

Drempelgebed

Aanvangspsalm 67: 1 en 2 ’God zij ons gunstig…….’

De gemeente gaat zitten

Kyriëgebed

Glorialied 304: ‘Zing van de Vader’

Dienst van het Woord

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Gesprek met de kinderen

Kinderen gaan naar de kinderkring

Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

      1e Schriftlezing: Jesaja 49: 1-7

      Eilanden, hoor mij aan, verre volken, luister aandachtig. Al in de schoot van mijn moeder

      heeft de HEER mij geroepen, nog voor ze mij baarde noemde hij mijn naam. Mijn tong maakte hij scherp als een ​zwaard, hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand; hij maakte me tot een puntige ​pijl, hij stak me weg in zijn ​pijlkoker.

        Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij.

      In jou, Israël, toon ik mijn luister.’

        Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat,

      ik heb al mijn krachten verbruikt, het was voor niets, het heeft geen zin gehad. Maar de HEER zal me recht doen, mijn God zal me belonen.’

        Toen sprak de HEER, die mij al in de moederschoot

      gevormd heeft tot zijn dienaar   om ​Jakob​ naar hem terug te brengen, om Israël rond hem te verzamelen – dat ik aanzien zou genieten bij de HEER

      en dat mijn God mijn sterkte zou zijn.

        Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent om de stammen van ​Jakob​ op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin.

      Ik zal je maken tot een licht voor alle volken,

      opdat de redding die ik brengen zal

      tot aan de einden der aarde reikt.’

        Dit zegt de HEER, de bevrijder, de ​Heilige​ van Israël,

      tegen hem die smadelijk veracht wordt,

      die door vreemde volken wordt verafschuwd,

      die dienaar is van vreemde heersers:

      Koningen zullen dit zien en opstaan,

      vorsten buigen diep voorover,

      omwille van de HEER, die betrouwbaar is,

      de ​Heilige​ van Israël, die jou heeft ​uitgekozen.

Lied 362: ‘Hij die gesproken heeft een woord……’

Schriftlezing Matteus 4: 12-22

Toen ​Jezus​ hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet ​Nazaret​ achter zich en ging wonen in ​Kafarnaüm, aan het ​Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en ​Naftali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de ​profeet​ Jesaja:​‘Land van Zebulon en ​Naftali, gebied aan de ​weg​ naar zee en aan de overkant van de ​Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’ Vanaf dat moment begon ​Jezus​ zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het ​koninkrijk van de hemel​ is nabij!’

Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, ​Simon, die ​Petrus​ genoemd wordt, en zijn broer ​Andreas. Ze wierpen hun ​net​ uit in het meer, het waren ​vissers. Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie ​vissers​ van mensen maken.’ Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, ​Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer ​Johannes. Ze waren met hun vader in hun ​boot​ bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de ​boot​ en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem.

Zingen lied 531 ‘Jezus die langs het water liep’

Uitleg en verkondiging

Zingen lied 448: ‘Het volk dat wandelt……’ 

Gebeden en gaven

Dankgebed/voorbeden/stil gebed/Onze Vader

Kinderen terug

Zingen kinderlied: ‘Simson’     https://www.youtube.com/watch?v=mbeVAlewHVY

Inzameling van gaven gevolgd door

Slotlied 903: 1 en 6 ‘Zou ik niet van harte zingen?’

Zegen met gezongen amen

 

 

Na de dienst is er gelegenheid, zoals gebruikelijk, om de voorganger de hand te schudden en om samen na te praten onder het genot van koffie, thee of fris.