Nieuwsbrief en Liturgie binnen de Linie

3 april 2020

Nieuwsbrief 29-03-2020

Nieuwsbrief 05-04-2020

De digitale versie van de dienst in de Bethelkerk is live te volgen op zaterdag 21-03 om 10.00 uur. Daarna wanneer u wenst via  Kerkomroep.nl.
Hierbij zijn aanwezig de predikant, ouderling van dienst, diaken, koster, beamerist/studio TV en evt. de organist.

                        Orde van dienst Bethelkerk

Den Helder, zaterdag 4 april 2020: 10.00 uur

Voorganger : Ds. Roel de Meij Mecima

Organist       : Dhr. Peter Baanstra

 ———————————————

In de kerkdienst brandt de paaskaars en steken we de kaarsen op de tafel aan als teken van Gods aanwezigheid.

U kunt aan het begin van de dienst zelf ook een kaars aansteken, als teken dat God in ons midden is.

 

Orgelmuziek bij binnenkomst

Welkom door de ouderling van dienst

Woorden uit lied 286:

Steek een kaars aan tegen al het duister, als teken in een bange tijd,

dat ons leven niet in wanhoop eindigt, dat de vrede sterker is dan strijd.

Want het licht is sterker dan het donker, en het daglicht overwint de nacht.

Zoek je weg niet langer in het duister, keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Aansteken van de kaarsen door een diaken

Bemoediging en Groet

Onze hulp is in de naam van de HEER,

die hemel en aarde gemaakt heeft.

Die gezegd heeft: Licht, en er was licht.

Licht om te leven, het donker voorbij.

Die ons in het licht zet van zijn liefde.

Die trouw houdt tot in eeuwigheid

en niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft.

Genade zij u en vrede, van God de Vader,

en van Jezus Christus, in de Eenheid met de Heilige Geest

Amen

Inleiding

Orgelmuziek psalm 118: 9 en 10

Kyriëgebed voor de Veertigdagentijd

Muziek: Lied 301k ‘Kyrië eleison’

Gebed van de zondag

Schriftlezing Mattheüs 21:1-11

Toen ze ​Jeruzalem​ naderden en bij Betfage op de ​Olijfberg​ kwamen, stuurde ​Jezus​ er twee ​leerlingen​ op uit. Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De ​Heer​ heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven.’ Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de ​profeet: ‘Zeg tegen ​Sion: “Kijk, je ​koning​ is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’ De ​leerlingen​ gingen op ​weg​ en deden wat ​Jezus​ hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten ​Jezus​ daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de ​weg​ uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de ​weg. De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de ​Zoon van ​David! Gezegend hij die komt in de naam van de ​Heer. Hosanna in de hemel!’ Toen hij ​Jeruzalem​ binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is ​Jezus, de ​profeet​ uit ​Nazaret​ in Galilea.’

Muziek: Lied 553 ‘Stap voor stap gaat door…’ 

Overdenking

Orgel: lied 550 ‘Verheug u, gij dochter van Sion’

Afkondiging van overlijden

Zingen Lied 23B: 1

Gebeden

en Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

Uw Naam worde geheiligd;

Uw Koninkrijk kome;

Uw wil geschiede,

gelijk in de hemel zo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen.

Muziek: Lied 556 ‘Alles wat over ons geschreven is’

Zegen