Nieuwsbrief en Liturgie binnen de Linie

9 juni 2019

Nieuwsbrief 18-08-2019

Liturgie voor de

Oecumenische Viering

18 augustus 2019

Bethelkerk Den Helder

Aanvang van de dienst 10:00

Thema: ‘De Zee’

Voorgangers:        

–           ds. Johan Trouwborst, vlootpredikant

–           kapelaan Pawel Banaszak

M.m.v.:

–           Nieuwedieper Visserskoor

            o.l.v. gastdirigent Cees Arends

–           Jacob Stam, orgel

——————————————————————-

Voorafgaand aan de dienst zingt het koor

 “Er is een God die hoort”

“’k Ben een koninklijk kind”

 

Welkom 

Tafelkaarsen worden aangestoken

De gemeente gaat staan

Openingslied : “Hoort hoe God met mensen omgaat” (GVL 619)

Bemoediging en groet

Gemeente gaat zitten

Inleiding op het thema

Gebeden

Lied: “Zingt van de Vader die in den beginne de mensen schiep” (LB 304/GVL 381)

Gesprek met de kinderen

De kinderen nemen het licht van de Paaskaars mee naar de Kinderkring en we zingen het kinderlied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

Lezing: Genesis 7: 1, 4, 5, 7-10, 17-19, 23

71Toen zei de HEER tegen ​Noach: ‘Ga de ark in, samen met je hele gezin, want ik heb gezien dat jij als enige van deze generatie rechtschapen bent.  4Want over zeven dagen zal ik het veertig dagen en veertig nachten op de aarde laten regenen; dan zal ik alles wat er bestaat van de aardbodem wegvagen, alles wat ik heb gemaakt.’ 5Noach​ deed alles zoals de HEER het hem had opgedragen.

7Om aan het water te ontkomen ging ​Noach​ de ark in, samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. 8Van de reine en de onreine dieren, van de vogels en van alles wat op de aardbodem rondkruipt,9kwamen er telkens twee bij ​Noach​ in de ark, een mannetje en een wijfje, in overeenstemming met wat God hem had opgedragen. 10Toen de zeven dagen voorbij waren, kwam het water van de vloed over de aarde. 

17De vloed overstroomde de aarde veertig dagen lang. Het water steeg en de ark werd opgetild, zodat hij van de aarde loskwam. 18Het water op aarde nam steeds maar toe, hoger en hoger steeg het, en de ark dreef op het water. 19Het water bleef voortdurend toenemen, zelfs de hoogste bergen kwamen onder te staan.  23Alles wat op aarde bestond werd weggevaagd: de mensen, het ​vee, de kruipende dieren en de vogels, ze werden van de aarde weggevaagd. Alleen ​Noach​ bleef over, met alles wat bij hem in de ark was.

Het koor zingt “De storm”

Matteüs 14: 22-33

22Meteen daarna gelastte hij de ​leerlingen​ in de ​boot​ te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 23Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te ​bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 24De ​boot​ was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. 26Toen de ​leerlingen​ hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst. 27Meteen sprak ​Jezus​ hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’28Petrus​ antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 29Hij zei: ‘Kom!’ ​Petrus​ stapte uit de ​boot​ en liep over het water naar ​Jezus​ toe. 30Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31Meteen strekte ​Jezus​ zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32Toen ze in de ​boot​ stapten, ging de wind liggen. 33In de ​boot​ bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’

Het koor zingt “Open je hart”

Overweging

Muzikaal moment.

Kapelaan Banaszak zingt een pools lied: “Barka” (vertaling: De Boot)

1.Toen kwam de Heer aan de oever staan

Hij zocht mensen die bereid waren om Hem te volgen

Om met de waarheid van Gods Woord harten te vangen

Ref.: O Heer, U keek me aan

Heden hebben Uw lippen mijn naam uitgesproken

Mijn boot laat ik bij de oever achter

Vandaag ga ik met U samen de nieuwe visvangst aan.

 

2.Ik ben een eenvoudig mens

Mijn enige schat zijn mijn handen en een zuiver hart.

Ik ben bereid om met u mee te werken.

 

  1. U heeft mijn handen nodig,

Mijn hart, jong van enthousiasme

De druppels van mijn zweten en van mijn eenzaamheid.

 

  1. Vandaag gaan wij reeds samen varen

Om de harten van de mensen te vangen op de zeeën van mensenzielen

Met het net van Uw waarheid en met het Woord van Leven.

Gebeden (voorbeden, stil gebed, Onze Vader)

Onze Vader (oecumenische versie) 

            Onze Vader, die in de Hemel zijt,

            Uw Naam worde geheiligd,

            Uw koninkrijk kome,

            Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.

            Geef ons heden ons dagelijks brood

            en vergeef ons onze schulden,

            zoals wij onze schuldenaren vergeven.

            En leid ons niet in verzoeking

            maar verlos ons van de boze.

            Want van u is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid.

            In eeuwigheid.

            Amen.

Vredeswens Lied LB 422: “Laat de woorden die we hoorden”

Gedicht: “Als de wind…. ,”

André Troost (Uit: Zingende gezegend)

Als de wind die waait met vlagen, zo verrassend waait de Geest.

Soms een storm met donderslagen, soms een stem: “Weest niet bevreesd.”

Soms een vlam, een vonk van boven, soms een haard, die laait van vuur.

Soms een lamp, die uit kan doven, soms een glans van korte duur.

Soms een wolk, die gul wil geven, schaduw op geblakerd land.

Soms een zon, die hoog verheven zindert op het mulle zand.

Bron van lachend, levend water, bedding, beek, rivier, fontein.

Stroom van heil, maar even later …opgedroogd en weer woestijn.

Als een woord dat de weg wil wijzen, richting geeft en ruimte biedt.

Als een brood, een vaste spijze, soms, soms even, soms ook niet.

Soms, soms lijkt geen wind te waaien, alles tevergeefs geweest.

Totdat weer in lichterlaaie, vonkt en vlamt, het Vuur, de Geest!

Uitleg over het collectedoel: Kerk in Actie:

Vakantietasjes

Collecte – Kinderen komen terug uit de Kinderkring

Het koor zingt: “Lichtstad”

Mededelingen en slotwoord

Gebed, zegen en zending

Slotlied met koor: “Lied van de zee”  (1: allen, 2: koor 3: en 4 allen) (Hemelhoog 253)

 

Na de dienst is er gelegenheid om een waxinelichtje aan te steken, het koor zingt intussen: “Heer ik kom tot U”

 

U bent van harte welkom om elkaar te ontmoeten  bij een kopje koffie, thee of een glaasje fris.                     

 

De dienst wordt uitgezonden

via de kerktelevisie

(www.kerkomroep.nl)

 

Verdere informatie kunt u vinden op

www.pkndenhelder.nl