Informatie Bethelkerk

12 februari 2020

Bethelkerk
Voor het gemak alle bankrekeningen op een rij.
NL44 RABO 0373 7402 63 College van Diakenen, Protestantse Gemeente Den Helder, Giften
NL66 RABO 0373 7402 55 College van Diakenen, Protestantse Gemeente Den Helder
NL22 RABO 0373 7352 27 College van Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente Den Helder, Kerkelijke bijdrage
NL41 RABO 0330 6000 52 Protestantse Gemeente Den Helder, Collectebonnen
NL97 RABO 0373 7352 35 CvK Protestantse Gemeente, Inzake Kerkblad, Kerkblad
NL87 INGB 0000 1635 48 Protestantse gemeente Den Helder, Acties
NL49 RABO 0113 8368 21 Beheercommissie Vredeskerk, t.n.v. PKN Den Helder inz. beheercommissie Vredeskerk

Algemene informatie

Voor informatie over de Bethelkerk en de gemeente rond de Bethelkerk kunt u contact opnemen met mw. J. van Kalsbeek, tel.nr. 06.29241915, of dhr. T. Boerman, e-mail: bethelkerk@pkndenhelder.nl


In verband met de huidige situatie en de regels vanuit het RIVM gaan eventuele hieronder genoemde bijeenkomsten op het moment niet door

Kerkdiensten
Iedere zondag: de diensten beginnen om 10:00 uur.
Er is een crèche aanwezig en er is kinderkring.
De 3° zondag van de maand is er jeugdkerk voor de 12- tot 16-jarigen.
Iedere zondag is er koffiedrinken na de kerkdienst.

Raad Eredienst en Liturgie
Deze werkgroep coördineert de zaken betreffende de eredienst. Er vindt bezinning plaats over de eredienst en de ontwikkelingen op het gebied van de liturgie. De werkgroep draagt verantwoording voor een aantal diensten met bijzonder karakter. De werkgroep vergadert iedere maand en staat open voor belangstellende gemeenteleden.
Informatie:
Mevr. C.M. Rus, tel. 0223 660189

Avondgebed
ln de weken voorafgaande aan het Paasfeest, vanaf Aswoensdag tot en met de Stille week en iedere woensdag tijdens de periode van voorbereiding op het kerstfeest, Advent, is er een avondgebed van 19.15 – 19.45 uur in de achterzaal van de kerk.

Kosters
mevr. H. van Toly, (coördinator) tel. 06 21281546/0223 618328
dhr. A. Bezuyen, tel. 0223 628625
dhr. J. Otten, tel. 0223 628675
dhr. T. Ruiten, tel. 0223 619239
dhr. P. Streefkerk, 0223 624384

Organisten
dhr. D. Kool, (coördinator) tel.0223 632257
dhr. P.J. Baanstra, tel. 0223 628269

Lectors
dhr. H.J. Timmermans Gerbrands Scheltesstr. 87 tel.0223 626590 coördinator.

Bediening van de Heilige doop
De bediening van de doop dient te worden aangevraagd bij de scriba. Voor de doopbediening vindt overleg plaats tussen de doopouders en de predikant.

Viering van het Heilig Avondmaal
Zes zondagen per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. De viering vindt in de regel plaats op de 2e zondag van de oneven maand. Gedoopte kinderen en jongeren hebben toegang tot het Heilig Avondmaal.

Huwelijksbevestiging
Een verzoek tot kerkelijke huwelijksbevestiging dient te worden aangevraagd bij de scriba. Dit geldt ook wanneer een gastpredikant bij de bevestiging voorgaat. Bij het voorgaan van de vaste predikant dient tijdig overleg plaats te vinden voor het vaststellen van de datum.

Nieuwsbrief
De mededelingen aan de gemeente worden iedere zondag via een nieuwsbrief schriftelijk bekend gemaakt. Het gaat hierbij om mededelingen die in direct verband staan met de sectie of de plaatselijke kerk. De nieuwsbrief kan ook digitaal worden toegezonden.
Opgave van mededelingen voor donderdagavond 18.00 uur
Contactpersonen: fam. de Boer Boerhaavestraat 51 tel.0223 621360 bj.deboer@quicknet.nl

Autovervoer naar de kerk op zondag
Contactpersoon: dhr. H. van der Vaart Princenhoff 13 tel.0223 610076

Bloemencommissie
Iedere zondag staan er bloemen in de kerk, die door de bloemencommissie worden verzorgd. De bloemen worden na de dienst als groet van de gemeente bij een gemeentelid bezorgd. informatie: mevr. B. Vos-Bos Duinbrink 41 tel.0223 628148

Welkomstcommissie
Iedere zondag reikt een welkomstcommissie u de nieuwsbrief aan. Tevens heten zij gasten welkom en maken ze hen wegwijs in de kerk.
Contactpersonen: fam. Okel Ooievaarstraat 100 tel.0223 622912

Koffiedrinken
Iedere zondag is er koffiedrinken na de kerkdienst.
lnformatie:mevr. J. Boerman-van As boeras@gmail.com tel.0223 643345

Beamer
ln de Bethelkerk wordt de eredienst ondersteund door een beamerinstallatie. De liturgie wordt getoond met waar nodig ondersteuning van afbeeldingen of filmpjes.
Coördinatie beamerteam:
dhr. H. Gerkema tel.0223 637573 email: hilbert.gerkema@quicknet.nl

Verspreiding liturgie voor kerktelefoon
dhr. J. Gerkema Schootenweg 8 tel.0223 634957

Predikant en kerkelijk werker
De predikant en kerkelijk werker voeren de pastorale zorg uit in specifieke situaties, zoals bij vragen van geestelijke en maatschappelijke nood, ziekte en overlijden. U kunt hen bellen om een afspraak te maken voor een gesprek.

pastor A. Martens Tweede Ceramstraat 17, Amsterdam tel.06-22494089, kerkelijk werker
Verjaardag bijeenkomsten voor 75 jaar en ouder
Gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden rond hun verjaardag uitgenodigd voor een verjaardag bijeenkomst. Het gaat hierbij om een gezellige informele middag om elkaar onder het genot van een hapje en een drankje te ontmoeten. De verjaardag bijeenkomst is eens in de 2 maanden.
informatie: mevr.G. Westra-Oostindie Crocusstraat 35 tel.0223 619771

Werkgroep openstelling 1e Kerstdag
Coördinator: dhr. J. Renes  tel.643172

Financiën en beheer
Algemene informatie Bij ieder kerkgebouw is een beheercommissie actief die zorg draagt voor onderhoud en instandhouding van het gebouw, voor verhuur t.b.v. kerkelijke en niet kerkelijke activiteiten, en die de kas van het sectieteam beheert (kleine kas).

Beheercommissie Het beheer van de Bethelkerk wordt behartigd door de kerkrentmeesters / ouderling kerkrentmeesters. Voor vragen betreffende het gebruik van het gebouw kunt u zich, eventueel via de kosters, wenden tot deze commissie.
mevr. N. Bais-Ruiten  tel.624967 secretaris
dhr. H. Gerkema  tel.637573 penningmeester/ wijkfinanciën
dhr. J. Gerkema  tel.634957 voorzitter / onderhoud elektrische systemen
mevr. P. de Lange – Williamson  tel.628609 ledenadministratie
dhr. K. Staalman  tel.624278 onderhoud gebouw
dhr. D. Stolk  tel.614786 verhuur gebouw

Kopieerwerk
Voor kopieerwerk, dat voor de kerk gedaan moet worden, zoals liturgieën, etc. kunt u zich wenden tot:
dhr. J. Smit  tel.610986

Taakgroep communicatie
Algemene informatie
De taakgroep communicatie is geen taakgroep in de gangbare zin van het woord. Het is niet een vaste groep mensen die regelmatig bij elkaar komt. Iedereen communiceert!
De taakgroep communicatie is een verzamelnaam voor alle groepen en individuen die zich vanuit hun plek binnen de protestantse gemeente wel specifiek met communicatie bezighouden. Maar dan toch weer ieder op zijn eigen terrein.
De taakgroep communicatie bestaat uit
de redactieleden van kerkblad Eén,
de webmasters van de website van onze gemeente en
allen die zich op een ander terrein van communicatie inzetten.
Vanuit de taakgroep is een van de ambtsdragers lid van de kleine kerkenraad. De taakgroep voert het beleid uit zoals dat in overleg met de kerkenraad tot stand is gekomen. Jaarlijks wordt de taakgroep uitgenodigd voor een gesprek door de kleine kerkenraad. Hieraan vooraf vindt een overleg plaats waar allen die zich specifiek bezighouden met één van de onderdelen van het beleid communicatie voor worden uitgenodigd.

Kerkblad
Het kerkblad Eén heeft als doel:
– Het bevorderen van de communicatie binnen de gemeente
– Het doen van mededelingen en het verstrekken van informatie op kerkelijk gebied
– Het uitgeven van artikelen ter bevordering van de meningsvorming
– Het informeren van de gemeenteleden over de besluitvorming door de kerkenraad.
Het kerkblad verschijnt 10 keer per jaar in papieren en digitale versie.
Samenstelling redactie:
mw. C. Kramer, redactie-een@pkndenhelder.nl
mw. P.E. de Lange – J. van Williamson, 0223 628609 j.delange@quicknet.nl, 
mw. E. Jansen, redactie-een@pkndenhelder.nl
Kopij voor het kerkblad inzenden voor de 15de van de maand, met uitzondering van juni en december naar email: redactie-een@pkndenhelder.nl

Website
De Protestantse Gemeente van Den Helder heeft een eigen website: www.pkndenhelder.nl
Deze bestaat uit een toegangspagina (home page) van waaruit de pagina’s van de verschillende secties bereikt kunnen worden. Deze website is bedoeld als een communicatie- en hulpmiddel voor leden van de verschillende secties. De inhoud van de website moet waar mogelijk de sectieactiviteiten aanvullen en ondersteunen en mag deze in geen geval benadelen.
Daarnaast is de website onderdeel van de missionaire opdracht in Den Helder en daarbuiten.
Samenstelling redactie:
dhr. A. Bosschaart,
mevr. R. Schelhaas,
mevr. C. Rus,
bereikbaar via info@pkndenhelder.nl

Kerkomroep
Kerkomroep: Uw kerkdienst “live” in uw huiskamer Kerktelefoon/KerkTV, voor hen die zich verbonden weten met de kerk en wegens ziekte, een handicap of ouderdom niet meer in staat zijn de kerkdiensten in persoon bij te wonen.
De kerkdiensten vanuit de PKN kerken in Den Helder zijn live te volgen via internet.
Hiervoor gaat u naar
www.kerkomroep.nl en vult u bij “Vind uw kerk”:
de plaatsnaam of kerknaam in,
daarna klikt u op knop luisteren of kijken.
Als er bij de kerk van uw keuze de tekst “Live” aanwezig is wordt er een dienst uitgezonden. U klikt dan op de knop ‘luisteren’ of, indien de kerk ook videobeelden uitzendt, op de knop ‘kijken’.

Archiefdiensten: Als u op de naam van de kerk klikt wordt de informatiepagina van de kerk geopend.
Hierop zijn, naast de live uitzending, ook een aantal archiefdiensten zichtbaar. Deze kunt u te allen tijde beluisteren of bekijken door op de betreffende knop achter de gewenste dienst te klikken. Een archiefdienst kunt u ook downloaden/opslaan op uw eigen PC. Het is ook mogelijk om de diensten te volgen op uw tablet. Hiervoor dient u de ‘Kerkomroep APP’ te downloaden op uw tablet.
Zend uw kerk ook videobeelden uit, dan is het mogelijk om de kerkdienst te volgen op uw eigen TV middels een aparte KerkTV ontvanger. Heeft u geen internetaansluiting dan zijn er nog mogelijkheden om de diensten thuis te volgen middels een kerktelefoonontvanger welke wordt aan gesloten op de telefoonlijn.
Op de woensdagavond is er vanuit de Bethelkerk van 18:45 tot 19:45 uur een verzoekprogramma van gewijde muziek met een korte avondoverdenking.
Is uw interesse gewekt, of heeft u problemen? Neem dan contact op met:
dhr. J. Gerkema tel. 634957
dhr. D. Nederveen tel. 633456
dhr. J. Hoving tel. 860168

LOS
Voor de kerkuitzending via de locale omroepstichting is de coördinator:
dhr. J.H. Okel tel. 637958
Preekvoorziening

De preekvoorziener is: mevr. I. Versluis tel. 631615