Kerkenraad

PROTESTANTSE GEMEENTE DEN HELDER

Kerkenraad

Algemene informatie

De leiding van de Protestantse gemeente te Den Helder berust bij de kerkenraad. De kerkenraad is het beleids- en bestuursorgaan van de gemeente. De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers. Het moderamen vormt het dagelijks bestuur. Het moderamen bestaat uit ten minste een preses, een scriba en een assessor met dien verstande dat in elk geval een predikant deel uitmaakt van het moderamen.

De kerkenraad heeft tot taak:

 • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
 • het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
 • de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
 • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
 • het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen;
 • de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;
 • het in samenwerking met andere gemeenten bevorderen van de vitaliteit van de betrokken gemeenten en in stand houden dan wel verkrijgen van formatieplaatsen van voldoende omvang voor predikanten;
 • het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;
 • het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld;
 • het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente;
 • het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd;
 • het nemen van de besluiten waarbij de gemeente betrokken is, als de gang van zaken in de gemeente wordt gewijzigd. (Deze worden genoemd in artikel 8.9 van de kerkorde);
 • het beroepen van de predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing;
 • het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen, kerkrentmeesters, diakenen en diaconale rentmeesters;
 • het toetsen van het werk van de werkgroepen aan het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan;
 • de instelling van de werkgroepen en de benoeming van de leden daarvan;
 • het vaststellen van de instructies van de werkgroepen.

De kerkenraad heeft, onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid, een deel van de taken gedelegeerd aan een vijftal werkgroepen. Dit zijn de werkgroepen Pastoraat, Vieren, Vorming&Toerusting, Jeugd&Jongeren en Communicatie.

De predikant die aan de gemeente verbonden is en de kerkelijk werker hebben regelmatig overleg over de werkzaamheden. Zij worden bijgestaan door de werkgroep Pastoraat en vormen samen het pastoraal team.

Moderamen
Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad en bestaat uit de predikant, voorzitter en de ambtelijk secretaris (scriba). Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten waarvoor geen anderen zijn aangewezen en, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die niet kunnen worden uitgesteld.

Kerkenraad
Naast het moderamen en predikant zijn alle ambtsdragers lid van de kerkenraad.

Ds. Peter den BaankerGemeentepredikantpredikant@pkndenhelder.nl
06 83 22 78 32
Pastor A. MartensPastoraal werker 78+ stadsbreeda.martens@pkndenhelder.nl,
06-22 49 40 89
Dhr. N.A. BaisDiaken, voorzitter College van Diakenenbais0051@planet.nl,
0223-61 54 77
Mw. N. Bais-RuitenOuderling-Kerkrentmeesternelbais@ziggo.nl,
0223-62 49 67
Dhr. M.F. BakelaarOuderling, voorzitter kerkenraadbaak2@ziggo.nl, 06-46732527
Dhr. B.J. de BoerDiaken, werkgroep Communicatiebj.deboer@quicknet.nl,
0223-62 13 60
Dhr. A.C. BosschaartOuderling-Kerkrentmeester, voorzitter College van Kerkrentmeestersacbosschaart@quicknet.nl,
0223-63 34 26
Dhr. W.G.A. BouwKerkrentmeesterwga.bouw@quicknet.nl,
0223-63 31 71
Dhr. J. GerkemaOuderling-Kerkrentmeesterj.gerkema@ziggo.nl,
0223-63 49 57
Mw. F.R. Kints-SeegersDiaken, scriba kerkenraad, afgevaardigde Classisscriba@pkndenhelder.nl
0227- 59 11 56
Dhr. M.J. de KlerkDiakenmaarten_de_klerk@hotmail.com,
0223-86 00 98
Mw. M. Klootwijk-VeenmanDiaken, werkgroep V&Tmklootwijk@ziggo.nl,
0223-63 39 76
Dhr. W. KramerKerkrentmeesterw.kramer10@hotmail.com 0223-660325
Mw. P. de Lange-WilliamsonOuderling-Kerkrentmeesterj.delange@quicknet.nl,
0223-62 86 09
Mw. F.C. Lindeman-WitteveenOuderling, voorzitter kerkenraadvoorzitter@pkndenhelder.nl,
0223-61 40 41
Dhr. F. MartensKerkrentmeesterfa.martens@quicknet.nl, 0223-632525
Dhr. A. RenesDiaken, penningmeester College van Diakenenabrenes@planet.nl,
0223-53 31 19
Mw. C. Renes-de BoerOuderling, pastoraatpastoraat@pkndenhelder.nl,
0223643172 / 0645793404
Mw. C. RusOuderling Eredienst, werkgroep Viereneredienst-bk@pkndenhelder.nl,
0223-66 01 89
Dhr. K. StaalmanOuderling-Kerkrentmeesterk.staalman@quicknet.nl,
0223-62 42 78
Dhr. D. StolkOuderling-Kerkrentmeesterdirk.nelstolk@gmail.com,
0223-61 47 86
Dhr. P. VersluisDiaken, secretaris College van Diakenenvredeskerk@pkndenhelder, nl, cvd@pkndenhelder.nl,
06 28 15 41 90
Mw. B. Vos-BosDiaken, afgevaardigde Generale Synoderikbettinevos@gmail.com,
0223-62 81 48

Aantal vergaderingen.
De kerkenraad vergadert in de regel tien maal per jaar en voorts zo vaak als de leden van het moderamen of ten minste 6 leden van de kerkenraad dit nodig vinden.

College van Kerkrentmeesters.
Algemene informatie
Het college van Kerkrentmeesters heeft tot taak in verantwoording aan de kerkenraad het zorgen en onderhouden van de materiële- en financiële zaken ten behoeve van het leven en werken van de gemeente. Dit houdt o.a. in:
– het zorgdragen voor de geldwerving
– ledenadministratie – beheren en onderhouden van de kerkgebouwen
– beheren van de archieven van de gemeente
– bijhouden van de registers zoals doopboek, belijdenisboek
– het fungeren als opdrachtgever van kosters, beheerders en ander personeel in dienst van de gemeente.
Bij ieder kerkgebouw is een beheercommissie actief die zorg draagt voor onderhoud en instandhouding van het gebouw, voor verhuur t.b.v. kerkelijke en niet kerkelijke activiteiten, en die de kas van het sectieteam beheert (kleine kas). Het college is bereikbaar via e-mail: scriba-cvk@pkndenhelder.nl of tel. nr. 0223-634079.

Kerkelijk Bureau.
In de Bethelkerk is het kerkelijk bureau gevestigd.
Het adres: Kerkelijk Bureau Prins Hendriklaan 14 1781 KA Den Helder
tel. 0223 620800 E-mail:kerkelijkbureau@pkndenhelder.nl
Het is geopend op: Woensdag van 09.00 tot 12.00 uur.
E-mailadressen:
Ledenadministratie: kerkelijkbureau@pkndenhelder.nl
Financiële administratie: pgdh-fin@pkndenhelder.nl
Kerkbalans: kerkbalans-pgdh@pkndenhelder.nl
Kerkblad: kerkblad@pkndenhleder.nl
Redactie kerkblad: redactie-een@pkndenhelder.nl

Het kerkelijk bureau staat onder leiding van dhr. L. van Dijk.
Mevr. M. Nederveen is belast met de ledenadministratie en dhr L. van Dijk de financiële administratie.

Voor betalingen Vaste Vrijwillige Bijdrage/giften
Bankrekening NL22 RABO 0373 7352 27 Tn.v. Prot. Gemeente Den Helder
Bijdrage Kerkblad: Bankrekening NL97 RABO 0373 7352 35 t.n.v. Prot. Gemeente Den Helder
Solidariteitskas:Bankrek.NL87lNGB0000 1635 48 t.n.v. Prot. Gemeente Den Helder Collectebonnen
Via de website www.pkndenhelder.nl of op het kerkelijk bureau tegen contante betaling.
Tevens kunnen collectebonnen worden verkregen door geld over te maken naar bankrekeningnr.: NL41RABO0330 6000 52 t.n.v. Prot. Gemeente Den Helder onder vermelding van “collectebonnen” en bijv. 1x 12 en 2 x 24.
Coupongrootte collectebonnen: 20 x € 0,60 = € 12,– en 20 x € 1,20 = € 24,–
Opm.: Na ontvangst betaling worden de collectebonnen thuis bezorgd.

College van Diakenen

De visie van het CvD van waaruit wij willen werken is: Gods boodschap van liefde te laten zien aan mensen waar ook ter wereld die in moeilijkheden verkeren door hen ondersteuning te bieden. Onder de verantwoordelijkheid van het college valt het Commissie ZWO,
Commissie Vluchtelingen werk,
Commissie Diaconaal Maatschappelijke Zorg en de
Commissie Diaconaal Vermogen.
Door een tekort aan diakenen zijn er eind 2017 geen diakenen die lid zijn van de commissie ZWO. Door de overplaatsing van de vluchtelingen van het AZC naar elders staat het vluchtelingenwerk op een laag niveau.

Samenstelling College van Diakenen
Het College van Diakenen wordt gevormd door alle diakenen van de protestantse gemeente Den Helder. Het college is bereikbaar via e-mail: cvd@pkndenhelder.nl of tel. nr. 0223-631615

Moderamen
Het moderamen bereidt de vergaderingen van het college voor en geeft leiding aan deze vergaderingen. Zij behartigt de zaken die geen uitstel gedogen.

Commissie Diaconaal Maatschappelijke Zorg (CDMZ)
De CDMZ valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Den Helder. Het bereik van de commissie omvat de PG Den Helder. De commissie heeft tot taak het dienstwerk van de diakenen/diaconie te ondersteunen Dit kan door het verstrekken van informatie en het helpen (begeleiden/adviseren) van de diakenen bij de uitvoering van de diaconale taak. De commissie verleent, geïnitieerd door het dienstwerk van de diakenen  daartoe materiële en immateriële hulp aan hen die in maatschappelijke nood verkeren of dreigen te geraken. Ook hulpvragen via maatschappelijke instanties (derden) worden, ongeacht of er sprake is van kerkelijke gebondenheid van de hulpvrager, door de commissie behandeld. Doel van de hulp is dat de hulpvrager na enige tijd weer zonder hulp verder kan.
Giften t.b.v. de diaconie
Deze kunt u overmaken op bankrekening NL18FVL0635 8021  20 t.n.v.  Diaconie Protestantse Gemeente Den Helder.
Vakantieweken
Via de diaconie kan een vakantie geregeld worden in het landelijk vakantiehuis “De Walen’ Voor informatie over de voorwaarden voor het regelen van een vakantie kan contact worden opgenomen met de diaconie.