Kerkenraad

5 september 2018

PROTESTANTSE GEMEENTE DEN HELDER
Kerkenraad
Algemene informatie
De Protestantse Gemeente Den Helder (PGDH) wordt geleid door een kerkenraad met werkgroepen. Een deel van zijn taken is onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid toevertrouwd aan de kleine kerkenraad (z.g. breed moderamen) en de 2 sectieteams en 4 taakgroepen. Op die manier wordt het werk in de gemeente goed verdeeld en worden vergaderingen van de kerkenraad niet te zwaar belast.
Sectie 1 is de sectie binnen de linie met het kerkgebouw Bethelkerk.
Sectie 2 is de sectie buiten de linie met de kerkgebouwen Vredeskerk en Johanneskapel.
Twee predikanten zijn aan de gemeente verbonden en zij verdelen hun werk naar aanleg en voorkeur, in overleg met de kerkenraad.
Zo zijn de predikanten verbonden met secties en taakgroepen. De werkverdeling van predikanten kan wisselen en ligt niet bij voorbaat vast.
Samen met een kerkelijk werker vormen zij het pastorale team.
Moderamen
Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad en bestaat uit 1 predikant, voorzitter, scriba, voorzitter College van Kerkrentmeesters en afgevaardigde uit de andere sectie (als de voorzitter uit sectieteam 2 komt is dit iemand uit sectieteam 1 en andersom).
Dit college heeft tot taak het voorbereiden en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten waarvoor geen anderen zijn aangewezen en, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die niet kunnen worden uitgesteld.
Kerkenraad
Naast het moderamen en predikanten zijn alle ambtsdragers lid van de kerkenraad, ook wel grote kerkenraad genoemd. De kerkenraad heeft o.a. als taak:
– de algemene leiding aan de gemeente
– zorg voor de dienst van Woord en sacramenten
– vaststellen van begrotingen jaarrekening
– vaststellen van beleidsplan
– beroepen van predikanten.
Kleine kerkenraad
De kleine kerkenraad wordt gevormd door het moderamen, de predikanten, een ambtsdrager als afgevaardigde uit elk sectieteam, van het college van kerkrentmeesters, van het college van diakenen van elke taakgroep (voor zover er een ambtsdrager deel van uitmaakt).
De kleine kerkenraad coördineert en toetst het werk van de secties en taakgroepen en nodigt hen eens per jaar uit. Ook behandelt de kleine kerkenraad zaken die geen uitstel verdragen na overleg via de mail met alle kerkenraadsleden. Onder de kleine kerkenraad vallen naast de 2 secties de volgende taakgroepen:
– Taakgroep vorming en toerusting
– Taakgroep jeugd en jongeren
– Taakgroep missionair
– Taakgroep communicatie
Vergaderschema
ln maart, juni, september en november vergadert de grote kerkenraad op de laatste woensdag van de maand.
ln januari, februari, april, mei, augustus en oktober vergadert de kleine kerkenraad op de laatste woensdag van de maand.
College van Kerkrentmeesters
Algemene informatie
Het college van Kerkrentmeesters heeft tot taak in verantwoording aan de kerkenraad het zorgen en onderhouden van de materiële en financiële zaken ten behoeve van het leven en werken van de gemeente. Dit houdt o.a. in:
– het zorgdragen voor de geldwerving
– ledenadministratie – beheren en onderhouden van de kerkgebouwen
– beheren van de archieven van de gemeente
– bijhouden van de registers zoals doopboek, belijdenisboek
– het fungeren als opdrachtgever van kosters, beheerders en ander personeel in dienst van de gemeente.
Bij ieder kerkgebouw is een beheercommissie actief die zorg draagt voor onderhoud en instandhouding van het gebouw, voor verhuur t.b.v. kerkelijke en niet kerkelijke activiteiten, en die de kas van het sectieteam beheert (kleine kas).
Kerkelijk Bureau
In de Bethelkerk is het kerkelijk bureau gevestigd.
Het adres: Kerkelijk Bureau Prins Hendriklaan 14 1781 KA Den Helder
tel. 0223 620800 E-mail:kerkelijkbureau@pkndenhelder.nl
Het is geopend op: Woensdag van 09.00 tot 12.00 uur.
E-mailadressen:
Ledenadministratie: kerkelijkbureau@pkndenhelder.nl
Financiële administratie: pgdh-fin@pkndenhelder.nl
Kerkbalans: kerkbalans-pgdh@pkndenhelder.nl
Kerkblad: kerkblad@pkndenhleder.nl
Het kerkelijk bureau staat onder leiding van dhr. A. Tienstra.
Dhr. G. Gelling doet de ledenadministratie en dhr A Tienstra de financiële administratie.
Voor betalingen Vaste Vrijwillige Bijdrage/giften
Bankrekening NL22 RABO 0373 7352 27 Tn.v. Prot. Gemeente Den Helder
Bijdrage Kerkblad: Bankrekening NL97 RABO 0373 7352 35 t.n.v. Prot. Gemeente Den Helder
Solidariteitskas:Bankrek.NL87lNGB0000 1635 48 t.n.v. Prot. Gemeente Den Helder Collectebonnen
Via de website www.pkndenhelder.nl of op het kerkelijk bureau tegen contante betaling.
Tevens kunnen collectebonnen worden verkregen door geld over te maken naar bankrekeningnr.: NL41RABO0330 6000 52 t.n.v. Prot. Gemeente Den Helder onder vermelding van “collectebonnen” en bijv. 1x 12 en 2 x 24.
Coupongrootte collectebonnen: 20 x € 0,60 = € 12,– en 20 x € 1,20 = € 24,–
Opm.: Na ontvangst betaling worden de collectebonnen thuis bezorgd.
College van Diakenen
Algemene informatie.
De visie van het CvD van waaruit wij willen werken is: Gods boodschap van liefde te laten zien aan mensen waar ook ter wereld die in moeilijkheden verkeren door hen ondersteuning te bieden. Onder de verantwoordelijkheid van het college valt het Commissie ZWO,
Commissie Vluchtelingen werk,
Commissie Diaconaal Maatschappelijke Zorg en de
Commissie Diaconaal Vermogen.
Door een tekort aan diakenen zijn er eind 2017 geen diakenen die lid zijn van de commissie ZWO. Door de overplaatsing van de vluchtelingen van het AZC naar elders staat het vluchtelingenwerk op een laag niveau.
Samenstelling College van Diakenen
Het College van Diakenen wordt gevormd door alle diakenen van de protestantse gemeente Den Helder.
Moderamen
Het moderamen bereidt de vergaderingen van het college voor en geeft leiding aan deze vergaderingen. Zij behartigt de zaken die geen uitstel gedogen.
Commissie Diaconaal Maatschappelijke Zorg (CDMZ)
Algemene informatie.
De Commissie Diaconaal Maatschappelijke Zorg (CDMZ) valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Den Helder. Het bereik van de commissie omvat de PG Den Helder. De commissie heeft tot taak het dienstwerk van de diaken/diaconie te ondersteunen Dit kan door het verstrekken van informatie en het helpen (begeleiden/adviseren) van de diakenen bi de uitvoering van de diaconale taak. De commissie verleent, geïnitieerd door het dienstwerk van de diakenen. daartoe materiële en immateriële hulp aan hen die in maatschappelijke nood verkeren of dreigen te geraken Ook hulpvragen via maatschappelijke instanties (derden) worden, ongeacht of er sprake is van kerkelijke gebondenheid van de hulpvrager, door de commissie behandeld. Doel van de hulp is dat de hulpvrager na enige tijd weer zonder hulp verder kan.
Giften t.b.v. de diaconie
kunt u overmaken op bankrekening NL18FVL0635 8021  20 t.n.v.  Diaconie Protestantse Gemeente Den Helder.
Vakantieweken
naar “De Wereld” Via de diaconie kan een vakantie geregeld worden in het landelijk vakantiehuis “De Walen’ Voor informatie over de voorwaarden voor het regelen van een vakantie kan contact worden opgemomen met de diaconie.