Liturgie Vredeskerk

Orde van dienst in de Vredeskerk, Den Helder, Zondag 11 juni 2023,

Voorganger: ds. Willemien Keuning

Organist: dhr. H. Pronk

Tijdens de kerkdienst brandt de paaskaars en steken we de kaarsen op de tafel aan als teken van Gods aanwezigheid. U kunt aan het begin van de dienst thuis ook een kaars aansteken, als teken dat God in ons midden is.

            Intredelied:

Welkom door de ouderling van dienst

De diaken van dienst steekt de kaarsen aan.

Allen gaan staan

Votum en groet

V: Onze hulp is de naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft,

die sprak “Licht” en het werd licht.,

die zag dat het goed was.

G: Gezegend het werk van zijn handen.

V: Vriendschap en vrede voor uw en vrede,

van God – Ik zal er zijn –

van Jezus – hebt elkander lief –

door de kracht van de Geest die ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde.

G: Amen.

Allen gaan zitten

            Lied 276 1,2

Inleiding op de zondag

Kyriegebeden

            Gloria: Lied 146, 1,3

Dienst van het Woord

Bij de opening van de Schriften: Lied 322

Moment met de kinderen

Genesis 6, 5-22, uit de Naardense vertaling 

Dan ziet de Ene hoe overvloedig het kwaad van de mens is op de aarde, en dat wat zijn hart aan gedachten voortbrengt enkel kwaad is, alle dagen.    De Ene krijgt spijt dat hij de mens gemaakt heeft op de aarde het doet pijn aan zijn hart. Dan zegt de Ene: wegvagen van de aarde zal ik de mens die ik heb geschapen wegvagen zal ik ze, van mensheid tot vee, en wat rondkruipt en het gevogelte van de hemel; want ik heb spijt gekregen dat ik ze heb gemaakt!

Maar Noach heeft genade gevonden in de ogen van de Ene.

De aarde wordt bedorven voor het aangezicht van God: de aarde wordt vol van geweld. God ziet de aarde aan, en kijk nou eens, het is bedorven;    want iedereen heeft de weg die hij  weg op de aarde gaat bedorven.

Dan zegt God tegen Noach: het einde van alle mensen is gekomen, want  de aarde is vervuld van geweld,- en daar zijn zij verantwoordelijk voor. Verderven zal ik hen samen met de aarde. Maak jij een ark van stammen cipres; als een vogelnest moet je de ark maken; bedekken moet je haar binnenshuis en buiten met een laag pek en dit is hoe je haar moet maken:                                                                                                                      driehonderd el de lengte van de ark, vijftig el haar breedte, dertig el haar hoogte; een lichtluik moet je maken voor de ark, op een el van bovenaf moet je dat laten ophouden en de deur van de ark moet je in haar zijde inzetten; onderste, tweede en derde (dekken) moet je maken;                                        en ik, ziehier, ik doe de watervloed komen over het land om te verderven alle mensen onder de hemel waarin levensadem is, al wat op het land is zal omkomen; maar gestand doen zal ik mijn verbond met jou: komen zul jij in de ark, jijzelf, je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen met jou; van al wat leeft, van alle mensen van alles twee zul je brengen in de ark om met jou te overleven; mannelijk en vrouwelijk van het gevogelte naar hun verschil, van het vee naar zijn verschil, van al wat over de grond kruipt naar hun verschil: met van alles twee zullen ze komen tot jou om te overleven; en jijzelf, neem jij voor jou mee van alle eten dat wordt gegeten en zamel dat bij jou in, worden zal dat voor jou en voor hen om te eten.

Dat doet Noach; naar al wat God hem heeft geboden, zo heeft hij gedaan.

            Lied 603, 1,2,3,4, op de melodie van Gezang 1 Liedboek 1973

Lezing uit Johannes 15, 1-17

‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

            Lied 656

Overweging

Stilte

Muziek

Dienst van de gebeden en gaven

Gebeden, afgesloten met Lied 369b

De kinderen uit de kinderkring komen terug

Allen gaan staan

            Lied 818, 1

Zending en Zegen

            Lied 818, 2

Ontmoeting