Liturgie Vredeskerk

Orde van dienst in de Vredeskerk, Den Helder

Zondag 3 december 2023, 1ste Advent

Voorganger: ds. Gert Scholten

Organist:       Jacob Stam

Ouderling:    Martha Nederveen 

 

Lied voor de dienst: 462: 1, 4, 5, en 6

Welkom door de ouderling van dienst, eindigend met: “In de stilte die nu volgt bereiden wij ons voor op deze dienst”.

Voorbereiding

Een diaken steekt de kaarsen op de tafel aan met het licht van de paaskaars

Hierna gaat de gemeente staan

Bemoediging en groet,

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

G: En niet laat varen het werk van zijn handen

V: De Heer zij met u

G: Ook met u zij de Heer

Drempelgebed

Aanvangspsalm 25a: 1 en 2

De gemeente gaat zitten

Kyriegebed

Lied 463: 1, 6, 7 en 8

Dienst van het woord

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment:

Projectlied “Een nieuw begin”

Dank God onze Vader, Hij heeft iets bedacht,

een prachtig mooi plan dat geen mens had verwacht.

Hij komt naar de wereld. In Jozefs gezin

wordt Jezus geboren: Gods nieuwe begin.

Gewikkeld in doeken, een voerbak als bed,

de zoon van Maria, die Israël redt.

Hij komt bij de mensen; God zelf wordt een kind

dat liefde komt brengen en kwaad overwint.

Kinderen komen naar voren
Na het gesprek gaan de kinderen onder het zingen van “Wij gaan voor even uit elkaar” (1 couplet) naar de kinderkring

 

1e lezing is uit Jesaja 63: 19b – 64:8

Lied 473

NT lezing is uit Marcus 13: 24 – 37

Lied 440: 1 en 2

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied 442

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden

Tussen de gebeden zingen we lied 458a: “Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons hart”.

Stil gebed

Onze Vader (gezongen 369b)

Collecte, afhankelijk van de bestemming is er voor het collecteren een toelichting.

Terugkeer kinderen kinderkring

De gemeente gaat staan

Slotlied 444

Zegen

De zegen wordt door de gemeente beantwoord met het zingen van: lied 431c