Liturgie Vredeskerk

Vredeskerk Protestantse Gemeente Den Helder,
Zondag 5 februari 2023

Voorganger : ds. Dries Blokker

Organist      : Jacob Stam

 

Tijdens de kerkdienst brandt de paaskaars en steken we de kaarsen op de tafel aan als teken van Gods aanwezigheid. U kunt aan het begin van de dienst thuis ook een kaars aansteken, als teken dat God in ons midden is.

Voorbereiding

Orgelspel

Intredelied:   lied 1005

Welkom door de ouderling van dienst

Aansteken van de tafelkaarsen

                      Gemeente gaat staan

Bemoediging

            Psalm112: 1, 2, 3    God zij geloofd en hoog geprezen

                        Gemeente gaat zitten

Gebed om ontferming

            Lied 752: 1, 3, 7     Hoe glanst bij Gods kind’ren het innerlijk lev         

Groet

v: De Heer zij met u

g: Ook met u zij de Heer

Gebed van de zondag

Lezing Oude Testament: Jesaja 43: 9 – 13a

            Lied 838: 1, 2     O grote God die liefde zijt

Lezing Epistel: 1 Korintiërs  2: 1-5

            Lied 838: 3, 4

Evangelielezing: Matteüs 5: 13-16

            Lofprijzing: Lied 339a

Uitleg en Verkondiging

            Orgelspel

             Liedboek 1973, Lied 158: 1, 2, 3, 4  Christus, met eer gekroonde

(Eventueel afkondigingen door de ouderling van dienst, in ieder geval bij een overlijden. In dat geval wordt daarna gezongen: Lied 961 (2x ))

Gebeden en gaven

Dankgebed

Voorbeden

Stil gebed

Onze Vader, gezongen,  369b

Toelichting op de collecte, bij de uitgang staan mandjes

                  Gemeente gaat staan

            Lied 848: 1, 2, 3, 4, 5 Al wat een mens te kennen zoekt

Zegen

            Gezongen Amen

            Orgelspel