Liturgie Vredeskerk

Orde van dienst Prot. Gemeente Den Helder

Zondag 14 april 2024,

Themadienst in de Vredeskerk

Voorganger: ds. Peter den Braanker

Organist: Bauke Klootwijk

Lied voor de dienst:

Welkom door de ouderling van dienst

Aansteken van de kaarsen door de diaken

De gemeente gaat staan

Bemoediging en groet

V:    Onze hulp is in de naam van de Heer

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V:   Die trouw houdt tot in eeuwigheid

G: En niet laat varen het werk van zijn handen

V:   De Heer zij met u

G: Ook met u zij de Heer.

Drempelgebed

Aanvangslied: Lied 645: 1, 4, 5 en 6

De gemeente gaat zitten

Kyrië-gebed

Gloria-lied: Lied 619: 1, 4, 5 en 6

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment

Kinderlied ‘God roept Samuel’   Kinderlied 

Kinderen komen naar voren.

Lied: “Wij gaan voor even uit elkaar”

1e Schriftlezing:    Johannes 21: 1 – 14

Zingen: Lied 791: 1, 2 en 3

2e Schriftlezing: Filippenzen 2: 1 – 11

Zingen: Lied 791: 4, 5 en 6

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 655

In Memoriam

Stilte

Zingen: Niemand leeft voor zichzelf (Lied 961, 2x)

Gebeden – stilte – samen zingen van het Onze Vader (Lied 369b)

Inzameling van de gaven

Terugkeer kinderen

De gemeente gaat staan

Slotlied: Lied 641

Zegen

Gemeente: Amen (3x). Lied 431 C