Liturgie Vredeskerk

PG Den Helder, zondag 2 oktober 2022, 10 uur

Derde zondag van de herfst/Israëlzondag

Voorganger                 ds. Wim Andel

Organist                      Jacob Stam

Ouderling van dienst Betty Swagerman

 

Orde van dienst 

 intrede

Orgelspel

Intredelied:    Psalm 65:1,2     

Welkom door de ouderling van dienst

Aansteken van de kaarsen door de diaken

gemeente gaat staan

Bemoediging – gebed van toenadering

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKTE HEEFT 

v: Wij verschijnen voor uw aangezicht,

getrouwe en barmhartige God,

met al onze vragen en onze twijfels,

met ons geloof en ongeloof,

wij belijden ons tekortschieten

in ons omgaan met elkaar,

in onze relatie tot U.

g: Vernieuw ons leven,

herschep ons,

wees ons nabij in onze duisternis,

in onze angst en in onze wanhoop.

v:  Maak ons tot mensen,

die het alleen verwachten

van uw genade.

Door Jezus Christus, onze Heer.

g:Amen.

gemeente gaat zitten

 

Zingen Psalm van de zondag: Psalm 119:1,14

Kyrie en Gloria

  1. ….kyriegebed – eindigt met: zo roepen wij tot U:
  2. Lied 299e – I = voorganger II = gemeente

 Groet

  1. De Heer zij met u.
  2. ook met u zij de heer.

Gebed van de zondag

de heilige schrift

Thoralezing:                Exodus 16:31-36

Zingen Lied 687:1 en 3

Evangelielezing:          Mattheüs 14:13-23

Lofprijzing:                339a

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Geloofsbelijdenis: lied 342                            gemeente gaat staan

 Gebeden

  • dankzegging en voorbeden
  • acclamatie [gezongen]

368g    Adem van God, vernieuw ons bestaan.

  • stil gebed
  • afsluitend gebed

Orgelspel

De maaltijd van de heer

 

Gebed over de gaven

Tafelgebed en Onze Vader

De Heer zal bij u zijn!

g. de Heer zal u bewaren!

Verheft uw harten!

g. Wij hebben ons hart bij de Heer!

Brengen wij dank aan de Heer onze God!

g. Hij is onze dankbaarheid waardig!

[dankzegging]

Heilig, heilig, heilig……    lied 404e

[gedachtenis van Christus]

Als wij dan eten van dit brood…..    lied 403a

         (alleen de acclamatie Als wij dan eten…….)

gebed om de Heilige Geest

Onze Vader >  lied 369b

Lam van God, dat wegdraagt de zonde..   lied 408e

Nodiging

Gemeenschap van brood en wijn:

Orgelspel

Gebed na de maaltijd

zending en zegen

Lied:    422                 

Zegen

Amen 431b

Orgelspel