ANBI

De Protestantse Gemeente te Den Helder en haar diaconie zijn een
Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.
Informatie: RSIN (fiscaal nummer) 001 946 420 Protestantse gemeente te Den Helder.
Contactadres
Kerkelijk Bureau, Prins Hendriklaan 14, 1781 KA Den Helder
Nr. Kamer van Koophandel: 76421066
Telefoon: 0223 620800
Email: kerkelijkbureau@pkndenhelder.n
Website: www.pkndenhelder.nl
Doelstelling
God met mensen…., dat Verhaal gaat al duizenden jaren. Door Jezus van Nazareth is de wereldwijde kerk die Hem als Christus belijdt, daarop betrokken.
De Protestantse gemeente te Den Helder maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en via haar van de wereldwijde kerk.
De Protestantse gemeente te Den Helder wil dat Verhaal steeds opnieuw beleven en een krachtige geloofsgemeenschap zijn waar mensen, samen met anderen en in het licht van de woorden van God, de zin van hun leven kunnen ontdekken.
De Protestantse gemeente te Den Helder wil vanuit die inspiratie komen tot aandacht en zorg voor mensen, tot bezinning en bezieling in ontmoeting met anderen, en tot dienstbaarheid aan de samenleving. Als kerk hebben we een missie: de gemeente is er om het Woord over de grenzen van kerk en christendom heen te vertalen en vorm te geven. De kerk leeft niet voor zichzelf of voor eigen bestwil. Als spoorzoekers van Jezus en dragers van de Geest zijn we geroepen tot getuigenis en dienstbaarheid, tot het werken aan gerechtigheid en barmhartigheid.
Beleidsplan
Het beleidsplan is gepubliceerd op de pagina van Documenten PGDH.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De leden worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
Beloningsbeleid
Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro deo. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen.
Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen.
Op arbeidsovereenkomst volgens de landelijke richtlijnen van de Kerk zijn in dienst: personeel kerkelijk bureau, kosters-beheerder en organisten.
Activiteiten
De vele activiteiten die in de gemeenten plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het Kerkblad Één voor Den Helder en op de website van de gemeente.
Financiële verantwoording
De begroting en jaarrekening van de Protestantse gemeente te Den Helder zijn openbaar en worden samengevat gepubliceerd in het Kerkblad Één voor Den Helder en integraal op de website. Deze stukken zijn op de website te vinden onder CvK financiën.

Diaconie van de Protestantse gemeente te Den Helder

RSIN : (8241.09.776)
Contactadres
Prins Hendriklaan 14, 1781 KA Den Helder
Email: cvd@pkndenhelder.nl
Website: www.pkndenhelder.nl/Diaconie
Doelstelling
De diaconie in Den Helder deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland:
“De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.” Deze visie is nader uitgewerkt in het beleidsplan 2014 – 2018.
Beleidsplan
Het Beleidsplan CvD 2017-2022  is gepubliceerd op de pagina van het college van diakenen.
Bestuurssamenstelling
De diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. Naast de afgevaardigden van de wijkgemeenten en van de ZWO commissie, worden voorzitter, secretaris en penningmeester in functie verkozen. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.
Beloningsbeleid
De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.
Activiteiten
De vele activiteiten die op centraal niveau en in de gemeente plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het Kerkblad Één voor Den Helder en op de websites van het College van Diakenen en de gemeente.
Financiële verantwoording
De begroting en jaarrekening van de diaconie van de Protestantse gemeente Den Helder zijn openbaar en worden samengevat gepubliceerd in het Kerkblad Één voor Den Helder en integraal op de website.
Deze stukken zijn op de website te vinden op de pagina: CvD financieel